دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی مفهوم هجرت در قرآن کریم بر پایه تحلیل روابط همنشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

زهرا صرفی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ معصومه محبی


2. رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

ناهید حسین نتاج؛ فتحیه فتاحی زاده؛ سارا طاهری