بررسی آموزه تحدی قرآن با حوزه مطالعات نشانه شناسی متن

نویسنده

گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

آموزه­ ی تحدی، پیوندی ناگسستنی با متن قرآن و قابلیت­های ذاتی آن دارد. لذا دور از واقع نیست اگر راز تحدی­ناپذیری قرآن به عناصر درون­متنی نسبت داده شود. در این رهیافت، متن بنا بر یافته­های حوزه نشانه­شناسی، نظامی از نشانه­ها یا مجموعه­ای از دال ومدلولهاست ­که در پیوند با یکدیگر به متن ویژگی جامعیت، اختلاف­ناپذیری و مانند ناپذیری داده­اند. با روش تحلیل و تطبیق محتوای آموزه­ی تحدی با داده­های علمی به ویژه حوزه­ی نشانه­ شناسی متن این نتایج به دست می­آید که اوّلا مسئله تحدی و راز اعجاز قرآن متعلق به نظام نشانه­ای حاکم بر متن و شبکه پیچیده ارتباطی­آیات است، ثانیا متن در سطح مطلوبی از نظم و انسجام درونی، ساختار و اسلوب بیانی، روابط جانشینی وهمنشینی، شبکه تولید معنا، نظام نشانه­ها و همگرایی دلالتها و... قرار دارد که همه این قابلیت­ها، اساس نظریه­ی استواری متن در تحدی را تشکیل می­دهند. نظریه­ای­ که در همه حال بازنمود این واقعیت است که متن و سازه­های آن هر مخاطبی را به گفتگو فرا می­خواند و در عین دعوت مستمر و همگانی به تحدی قادر است در کنشگرمخالف خود واکنش­هایی چون تسلیم، اعتراف و انصراف از معارضه ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The doctrine of Challenge is unbreakable in connection with the text of the Qur'an and its intrinsic capabilities

نویسنده [English]

  • ahmad gharaee
Assistant Professor of Quranic and Hadith Sciences in Valiasr university of Rafsanjan
چکیده [English]

Therefore, it is far from real if the mystery of the indefiniteness of the Quran is attributed to the elements of the text,In this approach, the text is based on the findings of the semiotic domain, a system of signs or a set of signs and templates that Linked with each other, the text has given a feature of comprehensiveness, irreconcilability, and invincibility With the method of analyzing and adapting the content of the teaching of science with scientific data, in particular the field of semiotics of the text, these results are obtained from :
First, the issue of secrecy and secrecy of the Quran belongs to the system of sign governing the text and the complex communication network of verses.
Second,the text was  placed in the level of arrange is required for the systems and  internal harmony, Structure and the style of statement, the Paradigmatic and Syntagmatic Relations, the network of meaning production, the system of signs and Convergence significance . the text with all of capabilities is form the theory of resistant text in challenge. This theory is representated  of this fact that text and it,s components recalled every audience and the text can create  different reactions on subject, as submission, admission, leaveness of challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text
  • Qur'an
  • Challenge
  • Semiology
  • Linguistics
ابوزهره،محمد(1418) ، المعجزة الکبری القرآن، القاهرة،دار الفکر العربی.

ابوزید،نصرحامد(1389)،معنای متن،پژوهشی درعلوم قرآن، ترجمه:مرتضی­کریمی­نیا،تهران، انتشارات طرح نو.

ابن خلدون،عبدالرحمان(بی­تا)، المقدمه ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

ابن عطیه، عبدالحق (1423)، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت ، دار ابن حزم .

باقلانی،ابوبکرمحمد بن طیب(1421)، إعجاز القرآن، بیروت ، دارالکتب العلمیة.

بنت الشاطئ،عائشة عبدالرحمان(1404) ،إعجاز البیانی للقرآن، القاهرة ، دارالمعارف.

جرجانی،عبدالقاهر(1968)، الرسالة الشافیة(ضمن ثلاث رسائل)،تحقیق: محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر.

جواهری، سید محمدحسن(1391)، «بازخوانی نظریه صرفه»، مجله قبسات،‌ سال هفدهم، شماره 66 .

خطابی،حمد بن محمد(1968)،بیان اعجاز القرآن(ضمن ثلاث رسائل)،تحقیق: محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، دارالمعارف بمصر.

خویی، سید ابوالقاسم،(بی­تا)،البیان فی تفسیر القرآن، قم ، مؤسسة إحیاء الآثار الخوئی. 

سجودی، فرزان(1383)، نشانه شناسی کاربردی،تهران، نشر قصه.

سلطان،منیر(1986)، إعجاز القرآن بین المعتزلة والإشاعرة، الإسکندریة، منشاة المعارف.

سیدمرتضی،علی­بن­حسین(1424)،الموضح عن­جهة إعجاز القرآن،تحقیق،محمدرضا الأنصاری القمی،مشهد الرضویة، مجمع البحوث الإسلامیة.

سیوطی، جلال الدین،(1429)،الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق: محمد سالم هاشم،قم ، منشورات ذوی القربی.

سیوطی، جلال الدین (1421)، التحبیر فی علم التفسیر،بیروت، دارالفکر.

 زرکشی،بدرالدین(1410)، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دارالمعرفة.

صادق الرافعی،مصطفی(1421)، إعجاز القرآن و البلاغة النبویة، بیروت ، دارالکتب العلمیة.

عبدالجبار المعتزلی،ابو الحسن(1965م) ، المغنی فی أبواب التوحید والعدل، القاهرة، الدار المصریة.

عتر،نورالدین(1414) ، علوم القرآن الکریم، دمشق، مطبعة الصباح.

قدّوری الحَمَد، غانم(1423)، محاضرات فی علوم القرآن، عمان ، دار عمار.

قرطبی، محمد بن احمد،(1364ش)،الجامع لأحکام القرآن، تهران،انتشارات ناصر خسرو.

گیرو، پی­یر(1380)، نشانه شناسی، ترجمه: محمد نبوی، تهران، نشرآگاه.

معرفة، محمد هادی،(1415)،التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسة النشر الاسلامی .

معرفة، محمد هادی (1381)، علوم قرآنی،قم ، مؤسسه فرهنگی التمهید.

ملکیان،مصطفی(1390)،درس­گفتار روان­شناسی اخلاق، تهران، مؤسسه پرسش.

نقی­پورفر،ولی­الله(1381)،پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن، تهران، نشر اسوه.

نکونام،جعفر(1378)، «عرفی بودن زبان قرآن»، مجله صحیفه مبین، شماره 20.

یوهانسن،یورگن دینس وسوند اریک لارسن(1388)، نشانه­شناسی چیست؟، ترجمه: علی میرعمادی، تهران، نشر ورجاوند.


Barthes , Ronald )1977. .(Image, Music, Text. London: Hammersmith.

De Saussure,Ferdinand(1959),Course in general linguistics,New York : philosopicl  library INC.

Jakobson, roman)1971), Selected Writings (4 vols.) Vol. II: Word and Language, (contains ‘Language in relation to other communication systems’ The Hauge :Mouton.