بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ه تهران

2 دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه تهران

چکیده

نوشتار حاضر برآن است تا به بررسی وتحلیل وضعیت پژوهشهای غرب در حوزه تفسیر شیعه از قرآن در چهار دوره زمانی نیمه اول قرن بیستم ، نیمه دوم قرن بیستم ، دهه اول قرن بیست و یکم و دهه دوم آن تا دوره حاضر بپردازد. برای این منظوراز برخی کتاب­ها و منابع فهرست برای بدست آوردن آماری از این پژوهش­ها استفاده شده است. همچنین بامطالعه برخی از آثار قرآن پژوهان غربی در این حوزه در دوره های مختلف می­توان تحلیلی از تحول دیدگاه آنان داشت. نتایج کلی این بررسی ها حاکی از رشد پیوسته گرایش به موضوع تفسیر شیعه در غرب است که در نیمه دوم قرن بیستم با جهش جدی همراه بوده است و انقلاب اسلامی ایران را می­توان یکی از دلایل آن برشمرد. همچنین از آغاز قرن بیست و یکم به تدریجبر تنوع موضوعات پژوهشها افزوده شده و در دهه دوم آن شاهدبیشترین شتاب و تنوع و گستردگی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

analyzing the historical development in western studies on Shi'a interpretation of Quran during 1990-2016

نویسندگان [English]

  • Shiva Tojjar 1
  • azam poyazade 2
1 Quranic studies and Hadith /University of Tehran/Tehran/Iran
2 Associate Professor of Quran and Hadith Sciences of Tehran University
چکیده [English]

The aim of this writing is to examine and analyze development of western studies on Shi’a interpretation of Qur’an in four periods of the first half of twentieth century, second half of it, from the year 2000 to 2010 and from 2010 to the present (2016). The statistics of studies done in this field in the west can be gained by the use of bibliography books and sites. We can also analyze the development in western scholars’ view of Shi’ite exegesis by reading some of their works. The results show continuous growth in the west interest in this field. The results also manifest a rapid increase in quantity of works in the second half of twentieth century that might be because of Islamic Revolution of Iran. In addition to that we observe more variety from the beginning of the present century that leads to the most rush, variety and development in the second decade of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Tafsir
  • exegesis
  • orientalist
ایوب، محمود،( 1394) ،«قرآن ناطق و قرآن صامت: پژوهشی در اصول و تحولات شیعه امامی»، ترجمه : محمدی ظفر،محمدحسن، رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن، اندروریپین(ویراستار)، به کوشش:عباسی، مهرداد، تهران : حکمت.

براشر، مئیر، (1395 ) ، «تفسیر منسوب به امام حسن عسگری(ع)»، الله دادی ، محمد، در: طباطبایی، محمد علی(ویراستار)، تفسیر امامیه در پژوهشهای غربی،1395،قم: دارالحدیث.

بلاشر، رژیس، (1378) ، در آستانه قرآن، رامیار، محمود،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

خولی،امین، (1390)، «تعلیق بر مدخل تفسیر از دایرة المعارف اسلام ویرایش اول» ، ترجمه :مرادپور،سمانه، ماه دین،سال 14، شماره162.

رامیار، محمود، (1390)،تاریخ قرآن، تهران: امیرکبیر.

ریپین، اندرو، (1386)، «قرآن پژوهی در غرب»، ترجمه :آقایی، علی، خردنامه همشهری، شماره 21.

کریمی نیا ، مرتضی،(1391)، کتابشناسی مطالعات قرآنی به زبانهای اروپایی،قم:موسسه فرهنگی ترجمان وحی.

گلدزیهر، ایگناس،(1383)، گرایشهای تفسیری در میان مسلمانان، ترجمه:طباطبایی،ناصر، تهران: ققنوس.

گلیو، رابرت، (1395)،الف، «سنت تفسیری شیعه و تفسیر ایه 24 سوره نساء»، ترجمه: امین، محمدرضا، در: طباطبایی، محمد علی (ویراستار)، تفسیر امامیه در پژوهشهای غربی، قم : دارالحدیث.

گلیو، رابرت، (1395)، ب، «هرمنوتیک متقدم شیعی:برخی فنون تفسیری منسوب به امامان شیعه ، ترجمه: ولایتی کبابیان، مریم، در : طباطبایی، محمد علی (ویراستار)، تفسیر امامیه در پژوهشهای غربی، قم : دارالحدیث.

 

Barasher,MeirM.,(1999),”Exegesis in Shi’ism”, Encyclopedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/exegesis-ii, This article is available in print. Vol. IX, Fasc. 2.

Carra de Vaux, B., (2012),“Tafsir”, Encyclopedia of Islam: First Edition ,BrillOnline.

Darwish, Linda, (2014),“Defining the boundries of sacred space:unbeleivers,purity and the Masjid Al-Haram in Shi’I exegesis of Quran 9:28”, Journal of Shi’a Islamic studies, Volume 7,No. 3.

Gilliot,Claude,(2002),”Exegesis of the Quran:Classical and Medieval”,Encyclopedia of Quran,Ed:(McAuliffe,Jane),Vol2,pp 99-124, Leiden:Brill.

Hamza,Feras, Rizvi, Sajjad, Mayer, Farhana,(2008), An Anthology of Quranic commentaries,Volume 1: On the Nature of the Divine,London:oxford University Press.

Keeler, Annabel, (1999),“Exegesis III: In Persian.”, Encyclopedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/exegesis-iii ,Edited by EhsanYarshater,This article is available in print. Vol. IX, Fasc. 2.

Kohlberg,Etan, (1987), ”western Studies of Shi’a Islam”, in: Kramer,Martin(ed.), Shi’ism:Resitance and Revolution, Boulder:Westview Press.

Lawson,Tod, (2003),”Hermenutics of premodern Islamic and Shi’ite exegesis”,EncyclopaediIranica,http://www.iranicaonline.org/articles/hermeneutics,available in print Vol. XII,Fasc. 3.

McAuliffe,JaneDammen, (1991), Qur’anic Christians: an Analysis of Classical and Modern Exegesis, Cambridge University Press.

Osman,Rawand, (2015), Female personalities in the Quran and Sunnah:Examining the major Sources of ImamiShi’I Islam, New York: Routledge.

Rippin,Andrew, (2000),”Tafsir”,in:Encyclopedia of Islam,SecondEdition,Vol 10,pp 83-88, Leiden: Brill.

Rippin, Andrew,(2014), “What defines a Shi’iTafsir?”, in: Daftari,Farhad,Miskini, Gordafarid(Ed.), The study of Shi’IIslam:History,Theology and law, London:L.B Tauris Publishers.

Takim,Liyakat, (2016), “The study of Shi’I Islam in western Academia”, Shi’a Islamic studies,Vol. 9,No. 1.

 

Thaver,Tehseen, (2012),” TwelverShi’Itafsir”,Oxford Bibliographieshttp://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390155-0144.xml

Wielandt,Rotraud , (2002),”Exegesis of the Quran:Early modern and Contemporary”, in:Encyclopedia of Quran,Ed:(McAuliffe,Jane), Vol2,pp 124-142,leiden:Brill,.

صفحه اینترنتیایندکس اسلامیکوس

Index Islamicus Online, available in :