نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از جمله اهدافِ تفسیرِ مبتنی بر تکثر معنا، نظریه‎‎ی ارزش افزایی در تفسیر هرمنوتیکی متون است. یک تفسیر ارزش افزا، دامنه‎ای از احتمالات تفسیری را به‌سوی متن روانه می‎دارد تا ارزش اعتبار ادبیِ آن را به‌حد اعلا رسانده و آشکار نماید. در مقابل فواید مترتبی نظیر ویژگی‌های منحصربه‌فرد متنی نظیر ظرفیت‌های زبانی، امکانات بالقوة معنایی متن، تأثیرپذیری خوانش متن از دایرة‌المعارف خواننده و اطلاعات عصری آن، مشکل عمده‎ی چنین رویکردی در هرمنوتیک پسامدرن، بی‌اعتنایی به‌قصد مؤلف به‌عنوان تنها فاکتور تعیّن بخش معنای متن است. ازاین‌رو نظریه‎ی ارزش افزایی به‌طور مطلق امکان طرح در همه‎ی متون را نخواهد داشت؛ بنابراین پژوهش فوق که به شیوه‎ی توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است می‎کوشد  با طرح فرضیه‎ی « ارزش افزایی قصدی گرا » تعدّد معانی برداشت‌شده از قرآن را در عین ملتزم بودن به‌قصد ماتن اثبات نماید و در پی نفی توأمان «وحدت معنایی مبتنی بر قصدی گرایی انحصاری» و «کثرت معنایی مبتنی بر ذهنی‎گرایی افراطی» برآید و روش تفسیری جدیدی را برای تفاسیر متون به خصوص متن مقدس قرآن ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the theory of value maximizing added in the study of Holy texts

نویسنده [English]

  • samane alavi
Doctor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Among the goals of multiple-meaning-based interpretation, the theory of value maximizing is in the Hermeneutics interpretation of texts. A value maximizing interpreter draws a range of interpretive possibilities to the text, to the point of highlighting the value of its literary validity.
In contrast to the benefits of multithreading like unique textual features such as linguistic capacities and potentially semantic features of the text, and the effect of reading the text from the reader's encyclopedia and its contemporary information. The major problem of such an approach in postmodern hermeneutics is the disregard of the author's intention as the only determinant of the meaning of the text. Hence, the theory of value maximizing does not have the capability to be mentioned in all texts. Therefore, the above-mentioned study, which is carried out in a descriptive-analytical manner with the gathering of documentary and paperwork, attempts to construct a hypothesis of " Intentionalism value maximizing theory " in the face of the simultaneous negation of "monolithic unity based on monopolistic nomadism" And "plurality of meaning based on radical subjectivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • Value maximizing
  • endless
  • Axial text
  • Axial interpreter

دوره 3، شماره 2
تابستان 1398
صفحه 57-81
  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1398