پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

2  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

چکیده

خود­برتر­بینی و رفتار کبر‌ورزانه‌ی انسان در برابر خدواند یا مخلوقات او یکی از رذایل اخلاقی است که در قرآن با واژه‌ی «استکبار» و مشتقاتش و در عهدین با واژگان متعددی بیان شده­است. برای شناخت ابعاد گسترده‌ی این مفهومِ کلیدی لازم است واژگان مربوط به آن در کتب مقدس، واژه­شناسی و معنا­شناسی ‌‌شود و عوامل، ویژگی‌ها و فرجام کار آنان که به این رذیله‌ی اخلاقی دچار می‌شوند، تبیین گردد. این جستار به روش تحلیلی- تطبیقی به واژه­شناسی و معنا­شناسی استکبار و تکبّر در عهدین و قرآن پرداخته، عوامل به وجود آورنده‌ی آن را در انسان از طریق آیات هر کدام از کتب مقدس بررسی نموده و با تحلیل ویژگی‌های مستکبران و متکبّران به بیان فرجام شوم آنان از دیدگاه کتب مقدس پرداخته­است. در کتب مقدس واژگان متعددی این مفهوم را بیان نموده، عواملی تقریبا مشابه چون پیروی از هوای نفس، احساس بی­نیازی و فراموشی قدرت خداوند، زمینه ساز آن و صفاتی چون ادعای خدایی، استهزا و انکارِ اصول اعتقادی به عنوان صفات ایشان و فرجام شومی نظیر گمراهی و هلاکت در دنیا، محرومیت از بهشت و خسران ابدی به عنوان مجازات آنان ذکر شده­است، هر چند که این مفهوم با تمام ابعادش، در قرآن نمودی ژرف‌تر و گسترده‌تر یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of arrogance in the Qur'an and the Bible

نویسندگان [English]

  • vafadar keshavarzi 1
  • mohammadali hemati 2
1 Assistant Professor of Quran University of Science and Education, Shiraz Faculty of Comparative Studies
2 Assistant Professor of Quran University of Science and Education, Faculty of Comparative Studies, Shiraz
چکیده [English]

The arrogance and proudly behavior of man against God or his creatures is one of the moral vices that are expressed in the Qur'an with the word "arrogance" and its derivatives and in the Biblical terms with numerous terms. To understanding the widespread dimension of this key concept, it is necessary The related vocabulary in the Bible Terminology and semantics. And the factors, attributes, and be explained end of The work of those who do this Bad attributes.This essay deals with the analytical-comparative methodology of terminology and semantics of arrogance in the Bible and the Qur'an and investigate The factors that create it in man through the verses of each of the holy books And by analyzing the characteristics of the arrogants. this concept is explained In the Holy books of various vocabulary. Factors identical, such as following concupiscence, The feeling of forgetfulness and forgetfulness of God's power are their attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • the bible
  • arrogance
  • concupiscence
1.قرآن کریم.
2.کتاب مقدس، (1388ش)، ترجمه مژده برای عصر جدید، تهران، مژده عصر جدید.
3.ابن منظور، محمدبن‌مکرم‌، (1414ق)، ‌لسان‌العرب‌، بیروت‌، دارصادر، ، چاپ سوم، ج‌4 و5.
4.ابوزید، نصر حامد، (1396ش)، مدخل کبر. ترجمه حسن رضایی هفتادر. دائرة­المعارف قرآن. ج4. سرویراستار جین دمن مک اولیف. تهران. حکمت. چاپ اول.
5.ایزوتسو، توشیهیکو، (1361ش)، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، شرکت سهامی انتشارات، چاپ اول.
6.ایزوتسو، توشیهیکو، (1378ش)، مفاهیم اخلاقی - دینی در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره­ای، تهران، فروزان‌روز، چاپ اول.
8.جوهری، اسماعیل، (1404ق)، تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، لبنان، دارالعلم للملایین، چاپ اول، ج2.
9.راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، (1412ق)، المفردات فی غریب‌القرآن‌، تحقیق: صفوان عدنان داودی، دمشق، بیروت‌، دارالقلم و الدارالشامیه، ‌چاپ اول.
10.رهبر، محمدتقی، (1362ش)، استکبار و استضعاف از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
10.طباطبایى، محمدحسین، (1374ش)، المیزان فی تفسیر القرآن،‏ ترجمه محمد باقر موسوى، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامى‏، چاپ پنجم، ج8 و17.
11.طباطبایی، سیدمحمدحسین، (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ پنجم، ج16و17.
12.طبرسی، فضل بن حسن، (1372ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران‌، ناصر خسرو، ‌چاپ سوم، ج‌9.
13.قرشی، سید­علی­اکبر، (1371ش)، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ ششم.
13.ماسون، دنیز، (1385ش)، قرآن و کتاب مقدس، درون­مایه­های مشترک، ترجمه فاطمه سادات تهامی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهرودی، چاپ اول، ج 1.
15.مدرسی، سید محمدتقی، (1419ق)، من هدى القرآن، تهران، دار محبی الحسین، ج10و‌11.
16.مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، (1373ش)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ سیزدهم، ج‌4، 18و19.
17. منَّا، یعقوب اوجین، (1975م)، المطران، قاموس کلدانی عربی، منشورات مرکز بابل، بیروت.
18. Britanika, Encyclopedia  Britanika , (1995), Inc, USA, Vol 4.
19.Costaz, Louis,S.J, (2002), Dictionnaire Syriaqus-Français, Syriac-English Dictionary, قاموس سریانی  عربی, , Third Edition, Beyrouth, dar el- machreq(دار المشرق).
20.Gesenius William, (1882), A Hebrewn and English Lexicon of the Old Testament, Boston.
21.Joseph A. Fitzmyer,(1979), “The Phases of  the Aramaic Language,” in A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays (SBLMS 25; Missoula, Mont: Scholars Press.
22..Margoliouth. MRS. (1903), A Compendius Syriac Dictionary, A Founded upon The Thesarus Syriacus of R.Payne Smith, Oxford at the Clarendon Press.
23.peshitta, (1905) The New Testament in Syriac, London, British and Foreign Bible Society.
24. Stanley E. Porter, (1993), “Did Jesus Ever Teach in Greek?” TynBul .
25.Strong. James. (1890), a concise dictionary of the words in the Hebrew Bible with their renderings in the authorized English version, New York.