کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. هیات علمی و معاوم آموزشی

چکیده

کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم
قرآن در تاریخ نگاری خود از شیوه ای خاص برخوردار است . او در مواجهه‌ی با تاریخ و قضایای تاریخی همانند کسی است که از بالا نظاره‌گر تاریخ بوده و تمام جزییات آن را مشاهده کرده است و با نگاهی جامع‌ وبا زدودن شاخ و برگ و زواید رویدادها ووقایع، با چشمی همه جانبه‌نگر به قواعدی عام، جاری در زمان وتاثیر گذار و جامع، دست یافته است. قرآن کریم، از یک زاویه‌ی دید کلی‌نگر به کارکردهای تاثیر گذار در زوا یای مختلف آموزشی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، کشف سنن و قوانین،معرفی دسته‌بندی‌ها و نحله‌های فکری در جامعه و شناساندن علل عظمت و انحطاط جوامع و امم توجه کرده است و با کنار نهادن و فاصله گرفتن از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های زمانی، مکانی و افرادی، به تاریخ و وقایع تاریخی نگریسته است. در مقاله پیش در جستجوی کاربست های تاریخ در قرآن ، با روشی تحلیلی به تبیین کاربست‌های تاریخ از زاویه‌ی دید قرآن در سه محور « آموزشی–تربیتی »، « شناختی » و « اجتماعی – سیاسی» پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم

نویسنده [English]

  • mohammad naghib
دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
چکیده [English]

کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم
چکیده
»قرآن در تاریخ نگاری خود از شیوه ای خاص برخوردار است . او در مواجهه‌ی با تاریخ و قضایای تاریخی همانند کسی است که از بالا نظاره‌گر تاریخ بوده و تمام جزییات آن را مشاهده کرده است و با نگاهی جامع‌ وبا زدودن شاخ و برگ و زواید رویدادها ووقایع، با چشمی همه جانبه‌نگر به قواعدی عام، جاری در زمان وتاثیر گذار و جامع، دست یافته است. قرآن کریم، از یک زاویه‌ی دید کلی‌نگر به کارکردهای تاثیر گذار در زوا یای مختلف آموزشی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، کشف سنن و قوانین،معرفی دسته‌بندی‌ها و نحله‌های فکری در جامعه و شناساندن علل عظمت و انحطاط جوامع و امم توجه کرده است و با کنار نهادن و فاصله گرفتن از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های زمانی، مکانی و افرادی، به تاریخ و وقایع تاریخی نگریسته است. در مقاله پیش در جستجوی کاربست های تاریخ در قرآن ، با روشی تحلیلی به تبیین کاربست‌های تاریخ از زاویه‌ی دید قرآن در سه محور « آموزشی–تربیتی »، « شناختی » و « اجتماعی – سیاسی» پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها [English]

  • قرآن کریم
  • گزاره‌های تاریخ
  • کاربست آموزشی–تربیتی
  • کاربست شناختی
  • کاربست اجتماعی–سیاسی