تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث،دانشگاه فردوسی مشهد،

2 استادیار گروه زبان روسی/ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جایگاه «رب» در میان اسامی خداوند، بسیار محوری است، زیرا هم دچار چندمعنایی بوده و می‌تواند بر بسیاری از  صفات الهی دلالت کند که این مسأله مترجم را دچار مباحث گزینشی خواهد نمود، و هم در مفهوم غیرالهی در برخی آیات قرآن مورداستفاده قرار گرفته است. این کاربرد در وجه غیرالهی در زبان‌هایی مانند روسی، مخاطبان بعضاً تازه‌مسلمان با پیش‌زمینه‌های غیرتوحیدی را دچار مسائل عقیدتی خواهد کرد. برهمین اساس، مسأله پژوهش چنین تعریف شده است: چالش‌های ترجمه واژه «رب» و راه حل آن چیست و آیا بازنمود صحیحی از این واژه در ترجمه‌های روسی قرآن کریم صورت گرفته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نحوه ترجمه این واژه پرداخته و رهاورد پژوهش آن بوده است که استفاده از سیاق در سه سطح، بهترین روش برای دستیابی به مفهوم این واژه و موارد مشابه آن در بحث چندمعنایی است که البته هیچیک از مترجمان روسی قرآن بدان توجه نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the translation of the "Rab" in Russian translations of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • zahra heidary abravan 1
  • shahram hemmatzadeh 2
1 Ferdowsi une
2 assistance of Russian department/shahid beheshti university
چکیده [English]

The place of the "Rab" is very central among the names of God, because it also has multiple meanings and can imply many divine characteristics, that will make the translator's problem of selection; and it has also been used in the non-divine sense in some verses of the Qur'an. This use of non-divine characteristics in languages such as Russian, will be challenged the new Muslim audiences with non-monotheistic backgrounds. Accordingly, the research problem is defined as such: what are the challenges of translating the word " Rab" and its solution and has the correct representation of this word been included in the Russian translations of the Holy Quran? In the present study, using a descriptive-analytical method, the translation of this word has been investigated and the result was that: using the "siagh" in three level is the best way to get the meaning of this word and all of the words in the "polysemy" domain. And, of course, none of the Russian-language translators paid attention to this.
In the present study, using a descriptive-analytical method, the translation of this word has been investigated and the result was that:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian translations of the Holy Quran
  • Rab
  • Osmanov
  • Zeinalov

دوره 3، شماره 3
پاییز 1398
صفحه 19-38
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1398