نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره)

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشگاه دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

با عنایت به برخورداری قرآن از پاره ای صفات، از جمله جامعیت، اِبتنای بر اصل توحید، اِنسجام و عدم اختلاف معانی، هدایت، نور، بیِّنه، مُبرهن بودن و ...، باید اذعان نمود که سِنخ اِعجاز قرآن و شریعت محمدی(ص)، به کلی از سِنخ اِعجاز سایر شرایع ممتاز است؛ زیرا شرایع، معجزه ای محسوس، از سنخ ماده و محدود به زمان و مکان ارائه کردند و حال آن که اِعجاز قرآن از سنخ دانش، فرا حسّی، فائق بر گُسترة زمان و مکان و مُسیطر بر تارُک هستی است. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی، تحلیلی مبتنی بر دیدگاه طباطبایی(ره)، صاحب «المیزان فی تفسیرالقرآن»، به سه تبیین سِتُرگ در باب استنتاج جامعیت قرآن از کُلیّت اِعجازمند آن دست یافته است. طباطبایی بر این باور است که در دو تبیین نخست، عمومیت تحدّی و اعجاز قرآن، و نیز جامعیتِ برگرفته از آن، ناظر بر گُسترة معارف مرتبط به هدایت انسان است، در حالی که در تبیین سوم، عمومیت و جامعیت مذکور، ناظر بر گُسترة اَغراض اِلاهی می باشد. نکتة درخور تأمل آن که در میان مفسران متقدم و معاصر،این تنها طباطبایی است که با ژرف نگری منحصر به فرد، به اَبعاد نسبت موجود بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن عطف توجه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Explanation about Allamah Tabatabaei's Interpretive Judgments about Miracle of Quran and Comprehensiveness of Quran Relationship

نویسندگان [English]

  • seyyed mostafa managheb 1
  • seyed karim khobbin khoshnazar 2
  • javad karkhane 2
1 Assistant Professor, Department of Quranic Sciences, Vahdis University, Payame Noor University (responsible author)
2 University of Science and Education of the Holy Qur'an
چکیده [English]

With the knowledge of the Quran has some of the traits and characteristics; including comprehensiveness and macro review, Based on the principle of the unity and human nature, cohesion and no difference, guidance and light and apparent reason and being clear etc. admittedly type of miracles of Quran is different overall from types of miracles of other religious laws; because religious laws has been present tangible miracle of type of article limited in space and time and meanwhile the miracle of the Quran is from the type of knowledge and cognition, extra sensory, overcome the expanse of time and space and shines on the end of all existence. This article with an interpretive and analytical approach and based on deceased Allamah Tabatabaei's judgments has achieved two major explanations about the conclusion of integrity of the Quran from its whole miraculous. Late Allamah believes that in the first explanation, generality of motivating people to make a book like Quran and the miracle of Quran, and also the comprehensible, which is derived from the Quran is concerning the scope of sciences and teachings related to human navigation, while in the second explanation, generality of motivating people to make a book like Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miracle
  • community
  • the Quran
  • moderation
  • ulama and divine purposes
  • Tabatabai