بینامتنی توحید در خالقیت بین قرآن کریم و صحیفه سجادیه

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی ، آبادان، ایران.

2 استادیار گروه الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

3 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران.

چکیده

بینامتنی، یکی از گونه های پژوهش در میان متون مختلف است که بیانگر ارتباط معنایی دو سویه، بین متن غایب و متن حاضر می باشد. این نوع از پژوهشها، با رویکرد ادبی-زبانی انجام می شود و متون از قاعدة اثرپذیری و اثرگذاری تبعیّت نموده و در گونة کریستوایی آن، روابط بین آن ها به سه شکل نفی جزئی، نفی متوازی و نفی کلی نمایان است. این پژوهش بر آن بوده تا روابط ذکر شده را بین دو نصّ آسمانی در مقولة توحید در خالقیّت و عناوین مرتبط با آن همچون: ابداع، انشاء، تصویر، بارئ و... مورد واکاوی قرار دهد تا از تجلّی آیات قرآنی در ادعیّة صحیفة سجّادیّه، و میزان اثرپذیری متن حاضر از غایب، هر چه بهتر چهره گشایی کند. لذا پس از کنکاش و پژوهش در دو متن یاد شده، دستاوردهای پژوهشی، گویای آن است که روابط نفی جزئی و نفی متوازی کاربرد بیشتری دارد؛ به گونه ای که امام سجّاد(ع) با به کاربردن الفاظ قرآن و گاهی با بهره گیری از محتوای آیات، پیوندی عمیق بین ثقل اکبر و ثقل اصغر برقرار نموده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با استقصای متن صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

tertextuality matters pertaining between Quran and Sahifa Sajjadieh

نویسندگان [English]

  • saleh Saeedi Abueshaghi 1
  • Saeed Abbasinia 2
  • hadi razaghi 3
1 PhD student in the Department of Theology and Islamic Studies - Quranic and Hadith Sciences, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Theology and Encyclopedias, Islamic Sciences, Vahdis Quran, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Intertextuality is one of the types of research among different texts that expresses the bi-directional semantic relationship between the absent text and the present text. This type of research is done with a literary-linguistic approach and the texts follow the rule of being influenced and influencing, and in their Christovan form, the relations between the texts are manifested in three forms of partial negation, parallel negation and general negation. The authors of these lines have tried to examine the mentioned relations between the two heavenly texts in the category of monotheism in creation and related titles including innovation, composition, image, the Creator, etc., in order to manifest the Quranic verses in Sajjadia's prayers to better reveal the effectiveness of the present text from the absent one. Therefore, after exploring and researching the two texts, findings indicate that partial negation and parallel negation relations are more applicable in such a way that Imam Sajjad (AS) has established a deep connection between the Quran and the Prophet's family by using the words of the Quran and content of the verses. This research has been carried out via a descriptive-analytical approach to text analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "the Quran
  • Sahifa Sajjadia
  • intertextuality
  • Monotheism in creation"