مطالعه تطور تاریخی تفسیر و فهم برخی آموزه های صلح آمیز قرآن کریم

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسندگان

1 علوم قرآن وحدیث،پژوهشگاه علوم انسانی،تهران،ایران

2 گروه علوم قرآن و حدیث پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

قرآن کریم سرشار از آموزه‌های صلح آمیز و مهرگستر و دین اسلام از آغاز پیدایی منادی صلح و رحمت برای همه انسان‌ها بوده است. خداوند متعال در سراسر قرآن و شروع هر سوره با صفت رحمان و رحیم نام برده شده و احترام به کرامت انسانی و تنوع فرهنگی، هم زیستی مسالمت آمیز و تشویق به همکاری و هم‌افزایی در شمار آموزه های پر بسامد این کتاب آسمانی است. در این میان آیاتی از قرآن کریم که همگان را به صلح و مدارا دعوت کرده در مناسبات اجتماعی حایز اهمیت ویژه ای هستند. این جستار با توجه به گسترة معنایی صلح در دنیای معاصر به طور خاص تفاسیر مختلف از آیات مربوط به صلح (در برابر جنگ) ، آزادی عقیده و آزادی بیان را در ادوار مختلف تاریخی بررسی نموده است.
مطالعه تطور تاریخی آراء مفسران ذیل آیات منتخب که بنابر ظاهر حاوی آموزه های مداراجویانه و صلح آمیز هستند، نشان می دهد شرایط تاریخی و سیاسی و پیش فرض های مفسّر در فهم و تفسیر او از آیات نقش بسزایی داشته است. این مطالعه از سوی دیگر باین نتیجه رسیده که مفسران دوران معاصر درمقایسه با متقدمان بیش‌تر به مفاهیم صلح، آزادی، گفتگو و تعامل توجه و تمرکز کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on historical evolution of the interpretation of peaceful teachings of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Mojgan Kavoosi 1
  • porough parsa 2
1 Quran&traditio science,institute for humanities and cultural studies,tehran,iran
2 Department of Quranic and Hadith Sciences, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The Holy Quran has been full of peaceful and loving teachings and the religion of Islam since the beginning of the proclamation of peace and mercy for all human beings.God Almighty is mentioned throughout the Qur'an and the beginning of each chapter with the attributes of mercy and compassion, and respect for human dignity and cultural diversity, peaceful coexistence, and encouragement for cooperation, all-encompassing, and peaceful human relations among the most frequent teachings of this divine book. These teachings have apparently been interpreted differently in different historical periods and under different political conditions, and the interpreter's assumptions have played a significant role in his understanding of the verses.
This article specifically; He has studied the subject of peace, freedom of opinion, and freedom of expression, which are manifestations of tolerance in Qur'anic teachings, in various interpretations in a descriptive-analytical manner.
A study of the historical evolution of the views of the commentators under the selected verses, which seem to contain tolerant and peaceful teachings, shows that contemporary commentators have paid more attention to the concepts of peace, freedom, tolerance, dialogue and interaction than their predecessors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Peace
  • Freedom of Thought
  • freedom of expression
  • Early Commentators
  • Contemporary Commentators