بررسی تأثیر خوانش‌های نحوی بر معانی آیات قرآن کریم ‏‏(مطالعۀ موردی: سورۀ بقره)‏

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 مدرس زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

از گذشته تاکنون نحویان در پرداختن به وجوه ‏اعرابی، دلالت‌های معنایی آن‌ها را مورد توجه قرار داده‌اند. در قرآن کریم که خود مهم‌ترین ‏عامل تکوین و تکامل علم نحو بوده است، میان نقش‌های نحوی و دلالت‌های معنایی، ‏پیوندی بسیار عمیق برقرار است، به‌گونه‌ای که در برخی آیات، ‌نوعِ نقش مراد از یک واژه، ‏بر دلالت معنایی آن تأثیر به‌سزایی می‌گذارد. منظور از وجوه اعرابی در زبان عربی این است ‏که یک واژه با عنایت به جایگاهش در جمله، ممکن است چندین نقش متفاوت داشته باشد و ‏هر نقش می‌تواند جمله را دست‌خوش تغییرات معنایی کند. این مقاله با تکیه بر شیوۀ ‏توصیفی تحلیلی درصدد آن است که با به‌کارگیری علم نحو، به‌عنوان ابزاری قوی در جهت ‏آشکار نمودن نقش‌های متفاوت کلمات و با تکیه بر شواهد و نمونه‌هایی از آیات سورۀ ‏بقره، وجوه اعرابی مختلف و دلالت‌های معنایی آن‌ها را در قرآن کریم بررسی نماید. نتایج ‏این پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین علل وجودِ وجوهِ اعرابی قرآن که سبب توسع و یا ‏دگرگونی معنی آیات می‌گردد؛ عدم قطعیت اعراب واژه و جمله، مبهم بودن نوع ساختار ‏صرفی کلمه، اشتراک چند نقش در یک علامت اعرابی و محل‌های وقف در قرآن است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Syntactic Readings on the Meanings of the ‎Quranic verses: A Case Study in the Al-Baqarah (Cow) Surah

نویسندگان [English]

  • Golamreza KarimiFard 1
  • Mehdi Shahrokh 2
  • Ali Babaei damtasoj 3
1 Associate Professor of Arabic Language and Literature of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran,
2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Mazandaran, Babolsar, Iran,
3 Lecturer in Yasuoj University, Yasuoj, Iran,
چکیده [English]

from past ‎to present, have taken note of word implications when parsing. In the ‎hHoly Quran, which is itself the most important reason for the ‎development and evolution of syntax, there are deep relationships ‎between syntactic roles and implications, So much so that in some ‎verses of the Quran, the expected role of a word has a significant effect ‎on its implications. By parsing in the Arabic language, it is meant that a ‎word may adopt different roles depending on its place in a sentence and ‎each role can change the meaning of that sentence. This study relies on ‎the descriptive-analytical method to employ parsing as a powerful tool ‎to identify the different roles and their appropriate implications. In ‎addition, this study examines the different roles and their implications ‎based on the evidence and examples from the verses of Al-Baqarah, in ‎the Holy Quran. The results of this study show that the most important ‎reasons that result in meaning extension or change in the Holy Quran ‎include uncertainty in the kinds of word status, uncertainty in the ‎morphological structures of words, multiple roles sharing in one status, ‎and places of stop.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Baqarah
  • Syntactic role
  • Implications
  • Parsing
  • Effect of syntax on meaning