چگونگی ساخت و کاربست تصاویر سیاقی در قرآن

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

تصویر آفرینی، شیوه‌ای بلاغی و هنرمندانه برای بیان مطالب است که در متون گوناگون از آن استفاده می‌شود. آفرینش هنری یکی از شیوه‌های تأثیرگذار در انتقال مطالب بشمار می‌آید. عمده پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه عمدتاً به تصاویر مفرد و چگونگی ساخت آن منحصر شده و این در حالی است که به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که تصاویر مفرد ارتقاء یابند و از برساخت چند تصویرمفرد کنار هم یک تصویر سیاقی و کلان به وجود آید. در این پژوهش کوشش بر آن بوده که به این سؤالات پاسخ داده شود که تصاویر سیاقی در قرآن چگونه ساخته می‌شوند و تصاویر برساخته در انتقال مفاهیم چه تأثیری دارند؟ بررسی نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد که سه گونه ساخت برای تصاویرسیاقی در قرآن محتمل است: تصاویر برساخته در یک آیه، تصاویر برساخته در چند آیه متوالی و تصاویر برساخته در چند آیه غیر متوالی. در این پژوهش با تکیه‌بر روش توصیفی- تحلیلی، جوانب گوناگون ساخت تصاویرسیاقی در قرآن موردمطالعه قرارگرفته است. نخست تصویر موجود در هر یک از هم‌بافت‌ها بررسی‌شده و سپس با تکیه‌بر تحلیل داده‌ها این کوشش انجام‌شده است که مشخص شود از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند تصویر مفرد چگونه یک تصویر سیاقی کلان ساخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to make and use textured images in the Quran

نویسنده [English]

  • azadeh abbasi
Assistant Professor of Quran University and Hadith
چکیده [English]

Illustration is a rhetorical and artistic way of expressing content that is used in various texts. Artistic creation is one of the most effective ways to convey content. Most of the research in this field is mainly limited to single images and how to create them,while it seems that it is possible that single images will be upgraded and a single and large image will be created from the construction of several individual images together.In this study, an attempt has been made to answer the questions of how textual images are constructed in the Qur'an and what effect do the constructed images have on the transmission of concepts? Examination of various examples shows that three types of fabrications are possible for weaving images in the Qur'an: images made in one verse, images made in several consecutive verses, and images made in several non-consecutive verses. In this research, relying on the descriptive-analytical method, various aspects of making textual images in the Qur'an have been studied. First, the image in each of the weavings was examined, and then, based on the data analysis,an attempt was made to determine how a large textural image is constructed by juxtaposing two or more single images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • illustration
  • single image
  • textured image
  • contextual image