بازنمود رویداد حرکت فعل «ذَهَبَ» در قرآن کریم: رویکردی شناختی

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری علوم قرآن و حدیث / دانشگاه الزهرا (س)

2 استاد دانشگاه الزهرا س

چکیده

حرکت، مفهومی اولیه، جهانی و پیچیده است که در زبان های گوناگون، با عناصر روساخت متفاوتی بازنمایی می شود. مطالعات تالمی در واقع شروع مطالعات زبان شناسی شناختی در موضوع حرکت محسوب می شود؛ تالمی روابط نظام مند میان روساخت ها و ژرفﹾ ساخت های زبانی را تبیین نموده است. مقاله حاضر به بررسی مفهوم سازی فعل حرکتی ذَهَبَ در قرآن بر مبنای الگوی واژگانی شدگی تالمی پرداخته است.پیکره پژوهش حاضر56آیه مشتمل بر ماده«ذَهَبَ»است که از این تعداد، 48 روساخت فعل «ذَهَبَ» مشاهده شد و پس از تحلیل داده ها در بافت قرآنی، 28 نمونه استعاری و 20 مورد غیراستعاری و به معنای حرکت فیزیکیِ رفتن کشف شد. در مرحله بعد بسامد و نحوه کاربست مؤلفه های رویداد حرکت استخراج و نقش آن در بهبود و تدقیق تفسیر آیات قرآن مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمامی چهار مؤلفه اصلی رویداد حرکت و دو مؤلفه فرعی در گزاره های مورد مطالعه وجود دارد و بالاترین بسامد در میان مؤلفه های اصلی، مربوط به مؤلفه مسیر وجزءحرکتی(20مورد)سپس مؤلفه پیکر/زمینه(19مورد)و در مؤلفه های فرعی، سبب(13مورد) است. یکی دیگر از نتایج مقاله حاضر، تبیین وقوع بسط معنایی در روساخت مشترک مفهوم «رفتن» در قالب مفاهیم«برطرف شدن»،«نابود شدن» و «مردن» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Representation of the Movement Event in verb"ZAHABA" in the Holy Quran: A Cognitive Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Habibi 1
  • fathieh fattahizadeh 2
1 Postdoctoral researcher Al-Zahra University
2 Professor at Al-Zahra University
چکیده [English]

Motion is a basic, universal and complex concept that is represented in different languages by different surface expression .Talmy´s studies are the beginning of cognitive linguistic on the subject of movement ;Talmy explains the systematic relations between linguistic surface expression and profound expression.The present article examines the conceptualization of subjective motion verb “Zdahaba” in the Holy Qur'an.The data in this paper, in a figurative analysis, investigate how the motion event is represented. The body of the present study consists of56verses48surface expression were observed as a moving event.28metaphorical and20non metaphorical cases of physical movement were discovered. The results of this study show that all four main components of the motion event, as well as the two sub-components of cause and manner, are present in the studied propositions. The highest frequency among the main components is related to the path component and the moving component of 20 cases, then the figure & ground component to 19 cases to the sub-components, to 13 cases. Another result of the present paper is explaining the occurrence of the common surface expression of the concept of "going" in the concepts of "being eliminated","destroying" and"dying".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Qur'an
  • cognitive linguistics
  • lexicalization patterns
  • conceptual metaphor
  • motion verb Zdahaba