تناظر معنایی بین دو زوج واژه عام و سنة در قرآن (بر مبنای هم معنایی نسبی)

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و ادبیات عربی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کلمات «سنةو عام» که هر دو در قرآن استعمال شده اند، در ابتدای امر هم معنا تلقی می شوند. این نوشتار به دنبال پاسخگویی به وجوه معنایی این دو زوج واژه در آیات قرآن کریم است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، صورت گرفته است. با مراجعه و دقت در کتاب های لغوی و بافت تاریخی آیات، روشن شد این دو زوج واژه هر کدام فی ذاته در قرآن در سه وجه معنایی به کار رفته است. وجه اشتراک آنها در مدلول حقیقی(گاه شماری قمری)، و مدلول مجازی(زمان) است. و تمایز معنایی آنها در این است که «سنة» برای گاه شماری قمری و شمسی هر دو اطلاق شده و اعم از کلمه « عام» است که تنها برای گاه شماری قمری استفاده شده است، همچنین این دو واژه مطابق کاربردشان در برخی آیات، در یکی از وجوه معنایی آنها با یکدیگر در تضاد هستند. «سنة» برای سالی به کار رفته، که در آن خشکسالی، حوادث سخت و ابتلاءات سخت الهی رخ داده است، اما «عام» برای سالی استعمال شده، که در آن ترسالی، فراوانی نعمت و آسایش در زندگی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic correspondence of two pairs of general words and Sunnah in the Qur'an (based on relative synonymy)

نویسنده [English]

  • Nasim Arabi
Department of Quranic Sciences and Arabic Literature' Mazaheb University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Relative synonymy is done by paying attention to the number of meanings of a linguistic unit The words "Sanah and Aaam", both of which are used in the Qur'an, seem synonymous at the beginning This article seeks to answer the semantic aspects of these two pairs of words in the verses of the Holy Quran. By referring and paying attention to the lexical books and the historical context of the verses, it became clear that these two pairs of words are each inherently used in the Qur'an in three semantic aspects. What they have in common is the real meaning (lunar calendar) and the virtual meaning (time). And the difference between them is that "Sanah" is used for both lunar and solar calendars and includes the word "Aaam" which is used only for lunar calendars. Also, these two words, according to their use in some verses, are in conflict with each other in one of their semantic aspects. "Sanah" is used for a year in which drought, severe events, and severe divine afflictions have occurred. But "Aaam" is used for a year in which there was a lot of abundance of blessings and comfort in life

کلیدواژه‌ها [English]

  • "synonym"
  • " Solar year"
  • "lunar year"
  • " calendar"