دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1396 
4. نقش‌های کاربردشناختی صلوات در گفتار فارسی‌زبانان ایرانی و عرب‌زبانان عراقی

صفحه 67-82

سید علی اصغر سلطانی؛ مهدی مقدسی نیا؛ حسین تک تبار فیروزجایی


6. مطالعة تطبیقی تقابل‌های دوتایی سورة مبارکة «اللیل» با رنگ‌های کتیبه‌های قرآنی آن

صفحه 115-140

پروین بهارزاده؛ اشرف‌السادات موسوی لر؛ معصومه حبیبی افراتختی