دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-20 
7. بازرگان و بازگشت به قرآن

صفحه 121-135

سید محمد مهدی جعفری