دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-150 
4. بینامتنی توحید در خالقیت بین قرآن کریم و صحیفه سجادیه

صفحه 75-100

صالح سعیدی ابواسحقی؛ سعید عباسی نیا؛ هادی رزاقی


7. نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره)

صفحه 143-164

سید مصطفی مناقب؛ سید کریم خوب بین خوش نظر؛ جواد کارخانه