دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1399 
6. مطالعه انتقادی گفتمان کاوی متون دینی

صفحه 119-144

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ فاطمه اکبری زاده