همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

فاطمه بدوی

مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام) کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahdimohammadi19766@gmail.com