همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

مهدی محمدی

علوم سیاسی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahdimohammadi19766@gmail.com