نویسنده = مهدی مقدسی نیا
ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-23

مرضیه دهقان نیری؛ سید علی اصغر سلطانی؛ مهدی مقدسی نیا


نقش‌های کاربردشناختی صلوات در گفتار فارسی‌زبانان ایرانی و عرب‌زبانان عراقی

دوره 1، شماره 2، تیر 1396، صفحه 67-82

سید علی اصغر سلطانی؛ مهدی مقدسی نیا؛ حسین تک تبار فیروزجایی