نویسنده = عباس رحیملو
فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 3، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 71-93

عباس رحیملو؛ سیدمحمود طیب حسینی؛ علی فتحی