کلیدواژه‌ها = وجوه معنایی
وجوه قرآنی واژه "حق" درمورد نظام آفرینش

دوره 5، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 103-121

10.22034/isqs.2021.33774.1666

کاظم خواجوی؛ علی غضنفری