کلیدواژه‌ها = الله
غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره

دوره 5، شماره 4، دی 1400

10.22034/isqs.2022.39072.1865

فریده محمدزاده شهرآبادی؛ عاطفه زرسازان