دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل محتوا و مخاطب شناسی آیات مختوم به ماده «فقه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22034/isqs.2023.43090.2048

زینب سرخوش سلطانی؛ حمیدرضا بصیری