نمایه نویسندگان

آ

  • آبادی، فاطمه تحلیل تاثیر طرحواره نیرو در مفهوم‌سازی شیطان در قرآن کریم: رویکرد شناختی [دوره 6، شماره 1، 1401]

ا

  • افراشی، آزیتا تحلیل تاثیر طرحواره نیرو در مفهوم‌سازی شیطان در قرآن کریم: رویکرد شناختی [دوره 6، شماره 1، 1401]

ح

ر

ش

  • شریفی، عنایت روش های تبلیغی قرآن کریم با تأکید برنگاه تحلیلی عهد جدید [دوره 6، شماره 1، 1401]

ص

ط

  • طباطبایی، محمدعلی تفسیر در کشاکش کلام و کیهان‌شناسی؛ مطالعۀ موردی ستون‌های آسمان [دوره 6، شماره 1، 1401]

ع

  • عباسی، محمود تحلیل سوره فیل بر اساس اندیشه ساختارگرایان [دوره 6، شماره 1، 1401]
  • عشریه، رحمان واکاوی معنای کافر در آیه جهاد کبیر [دوره 6، شماره 1، 1401]

ف

  • فتاحی زاده، فتحیه تحلیل تاثیر طرحواره نیرو در مفهوم‌سازی شیطان در قرآن کریم: رویکرد شناختی [دوره 6، شماره 1، 1401]

ق

م