نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تصویر‌پردازی هنری آب به‌مثابة منشأ حیات و رزق‌ و روزی در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 83-113]
 • آزادی بیان مطالعه تطور تاریخی تفسیر و فهم برخی آموزه های صلح آمیز قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 19-46]
 • آزادی عقیده مطالعه تطور تاریخی تفسیر و فهم برخی آموزه های صلح آمیز قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 19-46]
 • آزمایش‌های قرآنی بهره‌گیری مثنوی معنوی از قرآن در موضوع امتحان و ابتلا [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 1-25]
 • آشنایی‎زدایی فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]
 • آگاهش بررسی آگاهش در قصص قرآنی با رویکردی معناشناسانه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • آمرزش مفهوم‌شناسی توصیفی «مغفرت» با تأکید بر روابط هم‌نشینی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 27-60]
 • آمنه ودود خوانشی نو از تأثیر جنسیت بر تفسیر قرآن کریم با بررسی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت الله جوادی‌آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • آمیختگی مفهومی کاربست انتقادی نظریۀ آمیختگی مفهومی در خوانش «خزائن الهی» در المیزان [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 123-144]
 • آیات به‌ظاهر متناقض‌ تحلیل انتقادی ترجمه آیات به ظاهر متناقض با جنبه عصمت در ابلاغ وحی پیامبراکرم(ص) (مطالعه موردی آیه 12 سوره هود) [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • آیات فقهی مقایسه رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی(بازخوانی تأویل الدعائم الاسلام و التاویلات) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 21-46]
 • آیت الله جوادی‌آملی خوانشی نو از تأثیر جنسیت بر تفسیر قرآن کریم با بررسی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت الله جوادی‌آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • آیه 21 سوره طور تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]
 • آیه 52 سوره فرقان واکاوی معنای کافر در آیه جهاد کبیر [دوره 6، شماره 1، 1401]

ا

 • ابتلا بهره‌گیری مثنوی معنوی از قرآن در موضوع امتحان و ابتلا [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 1-25]
 • ابراهیم تحلیل انتقادی دیدگاه برخی خاورشناسان دربارۀ تفاوت چهرۀ ابراهیم و اسماعیل در سور مکی و مدنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-118]
 • ابلاغ وحی تحلیل انتقادی ترجمه آیات به ظاهر متناقض با جنبه عصمت در ابلاغ وحی پیامبراکرم(ص) (مطالعه موردی آیه 12 سوره هود) [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • ابلیس تحلیل تاثیر طرحواره نیرو در مفهوم‌سازی شیطان در قرآن کریم: رویکرد شناختی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • ابن‌مسعود رویکرد ادبی- معنایی به قرائات خلاف رسم مصحف در متون قرن سوم مطالعۀ موردی قرائت ابن‌مسعود در معانی القرآن فراء [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 21-39]
 • ابوعبید قاسم بن سلام رویکرد ادبی- معنایی به قرائات خلاف رسم مصحف در متون قرن سوم مطالعۀ موردی قرائت ابن‌مسعود در معانی القرآن فراء [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 21-39]
 • ابوعبیده بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • اجاره وجوه معنایی «أجر» در قرآن کریم با تکیه بر معناشناسی تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • احکام تشریعی بررسی فرهنگی - تاریخی کاربرد انجیل در قرآن [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-115]
 • اخباری‌ها بررسی انتقادی دیدگاه اخباریه در باب عدم حجیت ظواهر قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]
 • اختلاف قرائت خاستگاه اختلاف خوانش « اَحْصَنَّ / اُحْصِنَّ » در آیه نکاح کنیزان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • اختیار تأملی بر فلسفة نظری تاریخ از منظر قرآن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 53-66]
 • اخلاق پیشادینی – پیشافرهنگی صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • اخلاق تفسیر پرسش از معنای تفسیر در «اخلاق تفسیر» و سنجش کارآمدی تعریف تفسیرپژوهان مسلمان از «پدیده تفسیر» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • اخلاق مسالمت صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • ادب ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-23]
 • ارث‌بری زمین رویکردی بین‌الادیانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 21-35]
 • ارزش افزایی نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • اساطیر بررسی و تحلیل برخی عناصر فرهنگی در ترجمه تفسیر طبری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 69-90]
 • استعارة مفهومی تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • استعارة مفهومی جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • استعاره تأملی بر الگوهای تأثیرگذار زبان‌‌شناسی شناختی در مطالعات میان‌‌رشته‌‌ای با تأکید بر واژۀ قرآنی «شاکله» [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • استعاره فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]
 • استعاره بالا/ پایین بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • استعاره مفهومی منشأ قرآنی استعاره‌های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 39-62]
 • استعاره مفهومی بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • استعاره مفهومی بازنمود رویداد حرکت فعل «ذَهَبَ» در قرآن کریم: رویکردی شناختی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 93-118]
 • استعاره نزدیک بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • استعاره‌ی جهتی بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • استعاره‌ی مفهومی بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • استکبار پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 83-103]
 • اسماعیل تحلیل انتقادی دیدگاه برخی خاورشناسان دربارۀ تفاوت چهرۀ ابراهیم و اسماعیل در سور مکی و مدنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-118]
 • اسماعیلیه مقایسه رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی(بازخوانی تأویل الدعائم الاسلام و التاویلات) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 21-46]
 • اسمای الهی مفهوم‌شناسی تربیتی هم‌نشینی برخی از اسمای الهی در قرآن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 119-140]
 • اسم خاص مطالعة توصیفی راه‌کارهای معادل‌گزینی برای اسامی خاص قرآنی در پنج ترجمة انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-117]
 • اشتقاق کبیر روش تفسیری حکیم ترمذی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • اطاعت واکاوی معنای کافر در آیه جهاد کبیر [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • اِعجاز نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 143-164]
 • اعجاز قرآن کارکرد قلب در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 25-45]
 • اَغراض اِلاهی نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 143-164]
 • اقناع بررسی و تحلیل برخی عناصر فرهنگی در ترجمه تفسیر طبری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 69-90]
 • الاهیات تطبیقی مطالعات مقایسه‌ای قرآن و کتاب مقدس: آسیب‌شناسی و راهکارها [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • الرحمن بررسی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی درقرآن [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 23-46]
 • الزامات الزامات ایفای مسئولیت اجتماعی در قرآن کریم با محوریت سوره مزمل [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • القیامه بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • الگوی آوایی تعیین الگوی آوایی فواصل قرآنی براساس مشخصه های تمایزدهنده واجی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • الگوی واژگانی شدگی بازنمود رویداد حرکت فعل «ذَهَبَ» در قرآن کریم: رویکردی شناختی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 93-118]
 • الله غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • المیزان تطور معنایی واژIۀ نفس و رویکرد علامه به این واژه در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • امامت جریان شناسی تفاسیر فریقین نسبت به آیه 124 سوره بقره در مساله امامت [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 117-130]
 • امتحان در قرآن بهره‌گیری مثنوی معنوی از قرآن در موضوع امتحان و ابتلا [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 1-25]
 • امر به معروف گستره مکلّفان امر به معروف در آیه 104 سوره آل عمران (تحلیل ساختار متن) [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • امکان بازسازی تحلیل انتقادی دیدگاه خاورشناسان دربارة نسخۀ خطی 1075 دارالکتب قاهره و تفسیر مجاهد [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • امنیت صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • امنیت واکاوی مفهوم هجرت در قرآن کریم بر پایه تحلیل روابط همنشینی [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 55-78]
 • امین‌احسن‌اصلاحی تحلیل نظریه انسجام قرآن امین احسن اصلاحی با رویکرد انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • انتخاب تحلیلی بر مقوله انتخاب آیات در مزارنوشته‌های توران‌پشت؛ یادمانی با داده‌های فرهنگی و تاریخی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 55-85]
 • انتزاعی خوانش تصویر معنای حسّی و انتزاعی مفهوم قیامت در سورۀ انشقاق [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • انجیل بررسی فرهنگی - تاریخی کاربرد انجیل در قرآن [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-115]
 • انسان‌شناسی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]
 • انسان‏شناسی امنیت ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسان‏شناختی به امنیت [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • انسان‏شناسی تاریخی ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسان‏شناختی به امنیت [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • انسان‏شناسی فرهنگی بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • انسان‏شناسی فرهنگی ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسان‏شناختی به امنیت [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • انسجام بررسی تطبیقی-تحلیلی ترجمۀ قرآنِ بهرام‌پور و صفوی بر پایۀ الگوی انسجام هلیدی و حسن (مطالعه موردی سورۀ نازعات) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 121-143]
 • انسجام قرآن تحلیل نظریه انسجام قرآن امین احسن اصلاحی با رویکرد انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • انگاره تغییر انگارة «برادری» در فرهنگ قرآن کریم [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-82]
 • انگاره‌ی أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّه مطالعه‌ی تاریخی انگاره‌ی «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّه» نزد مفسّران مسلمان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 47-73]
 • ایدئولوژی مطالعه انتقادی گفتمان کاوی متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]
 • ایزوتسو بازخوانش دو صفت "علم الهی" و " کلام الهی" بر اساس مدل معناشناسانه ایزوتسو در روش تفسیری علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]
 • ایستادن بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • ایمان واکاوی مفهوم هجرت در قرآن کریم بر پایه تحلیل روابط همنشینی [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 55-78]

ب

 • بادیةالعرب بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • باطن جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • باطن گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • بافت واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]
 • باهم‌آیی واژگانی بررسی هم‎زمانی وجوه معنایی «رَبّ» در قرآن با رویکرد باهم‌آیی واژگانی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • بتان چالش ارزش گذاری جنسیت مؤنث در تفسیر آیۀ نساء/ 117 [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • بدنمندی شناخت جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • بدیع فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]
 • برادری تغییر انگارة «برادری» در فرهنگ قرآن کریم [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-82]
 • بررسی درون‌مایۀ کتاب قرآن و تفسیر بررسی درون‌مایۀ کتاب قرآن و تفسیر در نخستین ادوار شیعۀ امامیه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 141-160]
 • بطن ماهیت‌شناسی دلالت‌های فراعرفی در روایات باطنی با تاکید بر عرفی بودن زبان قرآن (رهیافت کاربردشناسی) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • بهرام‌پور بررسی تطبیقی-تحلیلی ترجمۀ قرآنِ بهرام‌پور و صفوی بر پایۀ الگوی انسجام هلیدی و حسن (مطالعه موردی سورۀ نازعات) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 121-143]
 • بهشت تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]
 • بیان اساطیری تجلی اصل مادینه هستی در بیان قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 145-170]
 • بیناگفتمانگی بررسی وصایت مندی در خطبة غدیر از دیدگاه الگوی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 43-61]
 • بینامتنی بینامتنی توحید در خالقیت بین قرآن کریم و صحیفه سجادیه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • بینامتنیت بررسی وصایت مندی در خطبة غدیر از دیدگاه الگوی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 43-61]

پ

 • پایان‌ناپذیری نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • پروخووا بررسی نحوة بازگردانی صفات تجسیم خداوند در ترجمه های روسی قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 119-133]
 • پروخووا تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • پیش‌فرض‌های تفسیری خوانشی نو از تأثیر جنسیت بر تفسیر قرآن کریم با بررسی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت الله جوادی‌آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • پیوستگی واکاوی کارکرد تحلیل گفتمان در اثبات پیوستگی متن قرآن کریم با تاکید بر رهیافت نیل رابینسون [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 25-54]
 • پیوستگی آیات تبیین پیوستگی آیات سورة سبأ براساس روش نیل رابینسون [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 91-117]

ت

 • تأویل عقلانیت در تأویل قرآنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]
 • تأویل مقایسه رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی(بازخوانی تأویل الدعائم الاسلام و التاویلات) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 21-46]
 • تأویل/تنزیل گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • تاریخ انگارۀ قلب در قرآن کارکرد قلب در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 25-45]
 • تاریخ ایران درآمدی بر کاربست نظریة دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه مطالعة موردی: تفاسیر شیعی قرن چهاردهم هجری در ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • تاریخ تفسیر موضوعی روش تفسیری حکیم ترمذی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • تاریخِ زبان‌شناسیِ تاریخی روش تفسیری حکیم ترمذی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • تجربه جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • تجرید گستره مکلّفان امر به معروف در آیه 104 سوره آل عمران (تحلیل ساختار متن) [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • تحدی بررسی آموزه تحدی قرآن با حوزه مطالعات نشانه شناسی متن [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • تحدی اعتبارسنجیِ تعاریف «معجزه» در منابع اسلامی با محوریت قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • تحدّی نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 143-164]
 • تحلیل پرسش از معنای تفسیر در «اخلاق تفسیر» و سنجش کارآمدی تعریف تفسیرپژوهان مسلمان از «پدیده تفسیر» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • تحلیل‌گفتمان ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-23]
 • تحلیل گفتمان واکاوی کارکرد تحلیل گفتمان در اثبات پیوستگی متن قرآن کریم با تاکید بر رهیافت نیل رابینسون [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 25-54]
 • تحلیل گفتمان بررسی وصایت مندی در خطبة غدیر از دیدگاه الگوی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 43-61]
 • تحلیل گفتمان انتقادی مطالعه انتقادی گفتمان کاوی متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی سوره بروج از منظر نورمن فیرکلاف [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • تحلیل محتوا الزامات ایفای مسئولیت اجتماعی در قرآن کریم با محوریت سوره مزمل [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • تحلیل مفهومی تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 103-125]
 • تدبر جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • تدبر القرآن تحلیل نظریه انسجام قرآن امین احسن اصلاحی با رویکرد انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • تدبرالقرآن تحلیل نظریه انسجام قرآن امین احسن اصلاحی با رویکرد انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • ترجمه مطالعة توصیفی راه‌کارهای معادل‌گزینی برای اسامی خاص قرآنی در پنج ترجمة انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-117]
 • ترجمه ارزیابی تکواژ وصفی "غیر" در ترجمه های قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • ترجمه ارتباطی روش شناسی و ارزیابی ترجمه های قرآن کریم در برگردان ضرب المثل های اخلاقی قرآن، همراه با ترجمه های پیشنهادی (بررسی موردی ترجمه های دهلوی، فولادوند و فیض الاسلام) [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 1-23]
 • ترجمه تفسیر طبری بررسی و تحلیل برخی عناصر فرهنگی در ترجمه تفسیر طبری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 69-90]
 • ترجمه معنایی روش شناسی و ارزیابی ترجمه های قرآن کریم در برگردان ضرب المثل های اخلاقی قرآن، همراه با ترجمه های پیشنهادی (بررسی موردی ترجمه های دهلوی، فولادوند و فیض الاسلام) [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 1-23]
 • ترجمه‌های روسی قرآن تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • ترجمه های قرآنی ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • ترجمۀ قرآن بررسی تطبیقی-تحلیلی ترجمۀ قرآنِ بهرام‌پور و صفوی بر پایۀ الگوی انسجام هلیدی و حسن (مطالعه موردی سورۀ نازعات) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 121-143]
 • ترس ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسان‏شناختی به امنیت [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • تشخص و فردیت تطور معنایی واژIۀ نفس و رویکرد علامه به این واژه در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • تصویر خوانش تصویر معنای حسّی و انتزاعی مفهوم قیامت در سورۀ انشقاق [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • تصویرآفرینی چگونگی ساخت و کاربست تصاویر سیاقی در قرآن [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 47-68]
 • تصویر بافتی چگونگی ساخت و کاربست تصاویر سیاقی در قرآن [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 47-68]
 • تصویر‌پردازی هنری تصویر‌پردازی هنری آب به‌مثابة منشأ حیات و رزق‌ و روزی در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 83-113]
 • تصویر سیاقی چگونگی ساخت و کاربست تصاویر سیاقی در قرآن [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 47-68]
 • تصویر مفرد چگونگی ساخت و کاربست تصاویر سیاقی در قرآن [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 47-68]
 • تطور معنایی تطور معنایی واژIۀ نفس و رویکرد علامه به این واژه در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • تعادل بازتعریف دلالت «ثمانیه ازواج» در آیه 6 سوره زمر باتکیه بر روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 41-60]
 • تعارض علم و دین کارکرد قلب در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 25-45]
 • تفسیر جریان شناسی تفاسیر فریقین نسبت به آیه 124 سوره بقره در مساله امامت [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 117-130]
 • تفسیر پرسش از معنای تفسیر در «اخلاق تفسیر» و سنجش کارآمدی تعریف تفسیرپژوهان مسلمان از «پدیده تفسیر» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • تفسیر بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • تفسیر بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • تفسیر رکوعات قرآنی؛ از پیشینه تاریخی تا کاربست‌ها در فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • تفسیر مطالعات مقایسه‌ای قرآن و کتاب مقدس: آسیب‌شناسی و راهکارها [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • تفسیر تفسیر در کشاکش کلام و کیهان‌شناسی؛ مطالعۀ موردی ستون‌های آسمان [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • تفسیر اجتماعی نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • تفسیر اجتماعی تاثیر مبانی تفسیری سید قطب بر رویکرد تفسیر عصری وی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • تفسیر باطن گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • تفسیرپژوهان مسلمان پرسش از معنای تفسیر در «اخلاق تفسیر» و سنجش کارآمدی تعریف تفسیرپژوهان مسلمان از «پدیده تفسیر» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • تفسیر تاریخی عبادت مریم (س) به مثابه­ ی تشریعی نو؛ واکاوی تاریخی- تفسیری آیه­ ی 43 سوره ­ی آل عمران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 31-54]
 • تفسیر تربیتی نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • تفسیرتطبیقی چالش ارزش گذاری جنسیت مؤنث در تفسیر آیۀ نساء/ 117 [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • تفسیر عرفانی نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • تفسیر عصری تاثیر مبانی تفسیری سید قطب بر رویکرد تفسیر عصری وی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • تفسیر عصری ـ اجتماعی درآمدی بر کاربست نظریة دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه مطالعة موردی: تفاسیر شیعی قرن چهاردهم هجری در ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • تفسیر قرآن تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]
 • تفسیر قرآن ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسان‏شناختی به امنیت [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • تفسیر کشاف تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • تفسیر مجاهد تحلیل انتقادی دیدگاه خاورشناسان دربارة نسخۀ خطی 1075 دارالکتب قاهره و تفسیر مجاهد [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • تفسیر و تأویل روش تفسیری حکیم ترمذی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • تفسیر وجودگرایی نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • تقابل‌های دوتایی مطالعة تطبیقی تقابل‌های دوتایی سورة مبارکة «اللیل» با رنگ‌های کتیبه‌های قرآنی آن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • تقارن بازتابی زیبایی‌شناسی تقارن بازتابی در کتابت قرآن کریم؛ با تأکید بر قرآن 1529 آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]
 • تقارن مرکب تبیین پیوستگی آیات سورة سبأ براساس روش نیل رابینسون [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 91-117]
 • تقوا معناشناختی کاربردی سنّت عاقبت بخیری در اختتام آیات قرآن [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • تکبر پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 83-103]
 • تکریم انسان صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • تکواژ وصفی"غیر" ارزیابی تکواژ وصفی "غیر" در ترجمه های قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • تمثیل مفهوم «لوح محفوظ» براساس واکاوی مفاهیم نمادین در روایات [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 87-122]
 • تهکم فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]
 • توازن آوایی تعیین الگوی آوایی فواصل قرآنی براساس مشخصه های تمایزدهنده واجی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • توحید در خالقیت" بینامتنی توحید در خالقیت بین قرآن کریم و صحیفه سجادیه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • تورات رویکردی بین‌الادیانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 21-35]
 • توران‌پشت تحلیلی بر مقوله انتخاب آیات در مزارنوشته‌های توران‌پشت؛ یادمانی با داده‌های فرهنگی و تاریخی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 55-85]

ث

 • ثمانیه ازواج بازتعریف دلالت «ثمانیه ازواج» در آیه 6 سوره زمر باتکیه بر روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 41-60]

ج

 • جامع‌البیان تحلیل انتقادی دیدگاه خاورشناسان دربارة نسخۀ خطی 1075 دارالکتب قاهره و تفسیر مجاهد [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • جامعیّت نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 143-164]
 • جان سِرل واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]
 • جانشین ها واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • جناح بررسی خاستگاه بومی لفظ جناح با رویکرد حذف شناسی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 19-41]
 • جنسیت چالش ارزش گذاری جنسیت مؤنث در تفسیر آیۀ نساء/ 117 [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • جنسیت خوانشی نو از تأثیر جنسیت بر تفسیر قرآن کریم با بررسی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت الله جوادی‌آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • جهاد واکاوی مفهوم هجرت در قرآن کریم بر پایه تحلیل روابط همنشینی [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 55-78]
 • جهاد کبیر واکاوی معنای کافر در آیه جهاد کبیر [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • جهان‌بینی مطالعه انتقادی گفتمان کاوی متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]
 • جهنم واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی [دوره 5، شماره 2، 1400]

چ

 • چندمعنایی ساختاری گستره مکلّفان امر به معروف در آیه 104 سوره آل عمران (تحلیل ساختار متن) [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • چندمعنایی طولی گستره مکلّفان امر به معروف در آیه 104 سوره آل عمران (تحلیل ساختار متن) [دوره 5، شماره 1، 1400]

ح

 • حاضرةالعرب بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • حب وطن واکاوی مفهوم هجرت در قرآن کریم بر پایه تحلیل روابط همنشینی [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 55-78]
 • حجیت بررسی انتقادی دیدگاه اخباریه در باب عدم حجیت ظواهر قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]
 • حدّ زنا خاستگاه اختلاف خوانش « اَحْصَنَّ / اُحْصِنَّ » در آیه نکاح کنیزان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • حذف شناسی بررسی خاستگاه بومی لفظ جناح با رویکرد حذف شناسی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 19-41]
 • حرف اضافة علی تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • حروفیه روش تفسیری حکیم ترمذی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • حسی خوانش تصویر معنای حسّی و انتزاعی مفهوم قیامت در سورۀ انشقاق [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • حشر بررسی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی درقرآن [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 23-46]
 • حقیقت تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 103-125]
 • حقیقت محمّدیّه مطالعه‌ی تاریخی انگاره‌ی «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّه» نزد مفسّران مسلمان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 47-73]
 • حقیقت نوری مطالعه‌ی تاریخی انگاره‌ی «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّه» نزد مفسّران مسلمان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 47-73]
 • حکمت‌های تربیتی مفهوم‌شناسی تربیتی هم‌نشینی برخی از اسمای الهی در قرآن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 119-140]

خ

 • خارق الطبیعة اعتبارسنجیِ تعاریف «معجزه» در منابع اسلامی با محوریت قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • خانواده زبان‌های سامی رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب» [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • خاورشناس بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • خاورشناسان تحلیل انتقادی دیدگاه برخی خاورشناسان دربارۀ تفاوت چهرۀ ابراهیم و اسماعیل در سور مکی و مدنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-118]
 • خاورشناسان تحلیل انتقادی دیدگاه خاورشناسان دربارة نسخۀ خطی 1075 دارالکتب قاهره و تفسیر مجاهد [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • خزائن کاربست انتقادی نظریۀ آمیختگی مفهومی در خوانش «خزائن الهی» در المیزان [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 123-144]
 • خسران واکاوی مفهوم هجرت در قرآن کریم بر پایه تحلیل روابط همنشینی [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 55-78]
 • خطبة غدیر بررسی وصایت مندی در خطبة غدیر از دیدگاه الگوی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 43-61]
 • خط نَبَطی تاثیر عرضه شواهد مادی بر گزارش‌ها و آراء موجود در زمینه منشاء و زمان ایجاد خط عربی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 91-120]
 • خلقت نوری مطالعه‌ی تاریخی انگاره‌ی «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّه» نزد مفسّران مسلمان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 47-73]
 • خلود واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • خوانش‌های نحوی بررسی تأثیر خوانش‌های نحوی بر معانی آیات قرآن کریم ‏‏(مطالعۀ موردی: سورۀ بقره)‏ [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 119-145]
 • خوشنویسی زیبایی‌شناسی تقارن بازتابی در کتابت قرآن کریم؛ با تأکید بر قرآن 1529 آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]

د

 • داستان بررسی آگاهش در قصص قرآنی با رویکردی معناشناسانه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • داستان‌های قرآنی واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]
 • در نخستین ادوار شیعۀ امامیه بررسی درون‌مایۀ کتاب قرآن و تفسیر در نخستین ادوار شیعۀ امامیه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 141-160]
 • دستور نقش گرای نظام مند هلیدی بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • دلالت فراعرفی ماهیت‌شناسی دلالت‌های فراعرفی در روایات باطنی با تاکید بر عرفی بودن زبان قرآن (رهیافت کاربردشناسی) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • دلالت معنایی بررسی تأثیر خوانش‌های نحوی بر معانی آیات قرآن کریم ‏‏(مطالعۀ موردی: سورۀ بقره)‏ [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 119-145]
 • دلالت و معنی بررسی هم‎زمانی وجوه معنایی «رَبّ» در قرآن با رویکرد باهم‌آیی واژگانی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • دِماغ کارکرد قلب در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 25-45]

ذ

 • ذبیح تحلیل انتقادی دیدگاه برخی خاورشناسان دربارۀ تفاوت چهرۀ ابراهیم و اسماعیل در سور مکی و مدنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-118]
 • ذریه تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]
 • ذکر رویکردی بین‌الادیانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 21-35]

ر

 • رابینسون تبیین پیوستگی آیات سورة سبأ براساس روش نیل رابینسون [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 91-117]
 • راه‌کارهای معادل‌گزینی مطالعة توصیفی راه‌کارهای معادل‌گزینی برای اسامی خاص قرآنی در پنج ترجمة انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-117]
 • رب تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • رَبّ بررسی هم‎زمانی وجوه معنایی «رَبّ» در قرآن با رویکرد باهم‌آیی واژگانی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • رحمت خدا نقد و بررسی ترجمه واژه (رحمان) با تکیه بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 69-92]
 • رحمن نقد و بررسی ترجمه واژه (رحمان) با تکیه بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 69-92]
 • رسم الخط قرآن مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-68]
 • رسم مصحف رویکرد ادبی- معنایی به قرائات خلاف رسم مصحف در متون قرن سوم مطالعۀ موردی قرائت ابن‌مسعود در معانی القرآن فراء [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 21-39]
 • رسم مصحف مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-68]
 • رکوع / رکوعات رکوعات قرآنی؛ از پیشینه تاریخی تا کاربست‌ها در فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • رنگ مطالعة تطبیقی تقابل‌های دوتایی سورة مبارکة «اللیل» با رنگ‌های کتیبه‌های قرآنی آن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • روابط معنایی بازتعریف دلالت «ثمانیه ازواج» در آیه 6 سوره زمر باتکیه بر روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 41-60]
 • روابط هم‌نشینی مفهوم‌شناسی توصیفی «مغفرت» با تأکید بر روابط هم‌نشینی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 27-60]
 • روان-شناسی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]
 • روایات مفهوم «لوح محفوظ» براساس واکاوی مفاهیم نمادین در روایات [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 87-122]
 • روایات باطنی ماهیت‌شناسی دلالت‌های فراعرفی در روایات باطنی با تاکید بر عرفی بودن زبان قرآن (رهیافت کاربردشناسی) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • روایات تفسیری اول مطالعه‌ی تاریخی انگاره‌ی «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّه» نزد مفسّران مسلمان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 47-73]
 • روش تفسیری نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • روش تفسیری بازخوانش دو صفت "علم الهی" و " کلام الهی" بر اساس مدل معناشناسانه ایزوتسو در روش تفسیری علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]
 • روش‌شناسی تفسیر مطالعات مقایسه‌ای قرآن و کتاب مقدس: آسیب‌شناسی و راهکارها [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • رویکرد تفسیری واعظانه بررسی و تحلیل برخی عناصر فرهنگی در ترجمه تفسیر طبری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 69-90]
 • ریشه‌شناسی بازتعریف دلالت «ثمانیه ازواج» در آیه 6 سوره زمر باتکیه بر روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 41-60]
 • ریشه‌شناسی رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب» [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • ریشه شناسی ریشه شناسی واژه قرآنی "محسور" [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 83-97]
 • ریشه شناسی ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • ریشه شناسی بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]

ز

 • زبان‌شناسی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]
 • زبان‌شناسی گونه های سکوت گفتمانی در قصه مریم (س) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 129-147]
 • زبان شناسی بررسی آموزه تحدی قرآن با حوزه مطالعات نشانه شناسی متن [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • زبان شناسی تحلیل گفتمان انتقادی سوره بروج از منظر نورمن فیرکلاف [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • زبان‏شناسی سامی وجوه معنایی «أجر» در قرآن کریم با تکیه بر معناشناسی تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • زبان‌‌شناسی شناختی تأملی بر الگوهای تأثیرگذار زبان‌‌شناسی شناختی در مطالعات میان‌‌رشته‌‌ای با تأکید بر واژۀ قرآنی «شاکله» [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • زبان شناسی شناختی بازنمود رویداد حرکت فعل «ذَهَبَ» در قرآن کریم: رویکردی شناختی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 93-118]
 • زبان قرآن ماهیت‌شناسی دلالت‌های فراعرفی در روایات باطنی با تاکید بر عرفی بودن زبان قرآن (رهیافت کاربردشناسی) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • زبان‌های سامی بازخوانی مفهوم قرآنی «حَصور» در توصیف یحیی نبی(ع) [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 127-148]
 • زبانهای سامی ریشه شناسی واژه قرآنی "محسور" [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 83-97]
 • زبانهای سامی ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • زبور رویکردی بین‌الادیانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 21-35]
 • زمان ایجاد خط عربی تاثیر عرضه شواهد مادی بر گزارش‌ها و آراء موجود در زمینه منشاء و زمان ایجاد خط عربی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 91-120]
 • زمین تجلی اصل مادینه هستی در بیان قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 145-170]
 • زن تجلی اصل مادینه هستی در بیان قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 145-170]
 • زن خوانشی نو از تأثیر جنسیت بر تفسیر قرآن کریم با بررسی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت الله جوادی‌آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • زوج سوره تحلیل نظریه انسجام قرآن امین احسن اصلاحی با رویکرد انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • زیبایی‌شناسی بصری زیبایی‌شناسی تقارن بازتابی در کتابت قرآن کریم؛ با تأکید بر قرآن 1529 آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]
 • زینالف تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]

س

 • ساخت اطلاع گستره مکلّفان امر به معروف در آیه 104 سوره آل عمران (تحلیل ساختار متن) [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • ساماندهی متن رکوعات قرآنی؛ از پیشینه تاریخی تا کاربست‌ها در فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • سبک زندگی بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • ستون‌های آسمان تفسیر در کشاکش کلام و کیهان‌شناسی؛ مطالعۀ موردی ستون‌های آسمان [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • سعدالسعود تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • سکینه غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • سنّت معناشناختی کاربردی سنّت عاقبت بخیری در اختتام آیات قرآن [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • سنگ‌مزار تحلیلی بر مقوله انتخاب آیات در مزارنوشته‌های توران‌پشت؛ یادمانی با داده‌های فرهنگی و تاریخی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 55-85]
 • سورة اللیل مطالعة تطبیقی تقابل‌های دوتایی سورة مبارکة «اللیل» با رنگ‌های کتیبه‌های قرآنی آن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • سوره آل عمران واکاوی کارکرد تحلیل گفتمان در اثبات پیوستگی متن قرآن کریم با تاکید بر رهیافت نیل رابینسون [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 25-54]
 • سوره‏ بروج تحلیل گفتمان انتقادی سوره بروج از منظر نورمن فیرکلاف [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • سوره سبأ تبیین پیوستگی آیات سورة سبأ براساس روش نیل رابینسون [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 91-117]
 • سوره فیل تحلیل سوره فیل بر اساس اندیشه ساختارگرایان [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • سوره مزمل الزامات ایفای مسئولیت اجتماعی در قرآن کریم با محوریت سوره مزمل [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • سورۀ بقره بررسی تأثیر خوانش‌های نحوی بر معانی آیات قرآن کریم ‏‏(مطالعۀ موردی: سورۀ بقره)‏ [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 119-145]
 • سوگند بررسی تطبیقی قسم‌های استدلالی از دیدگاه فراهی و بنت‌الشاطی [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • سیاق آیه خاستگاه اختلاف خوانش « اَحْصَنَّ / اُحْصِنَّ » در آیه نکاح کنیزان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • سیدبن طاووس تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • سیدجمال‌الدین اسدآبادی درآمدی بر کاربست نظریة دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه مطالعة موردی: تفاسیر شیعی قرن چهاردهم هجری در ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • سید قطب تاثیر مبانی تفسیری سید قطب بر رویکرد تفسیر عصری وی [دوره 5، شماره 2، 1400]

ش

 • شاکله تأملی بر الگوهای تأثیرگذار زبان‌‌شناسی شناختی در مطالعات میان‌‌رشته‌‌ای با تأکید بر واژۀ قرآنی «شاکله» [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • شبهه‌گری بنیان‌ها و علل شناختی و روشی شکل‌گیری شبهات از نظرگاه قرآن مجید [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • شرانگاری چالش ارزش گذاری جنسیت مؤنث در تفسیر آیۀ نساء/ 117 [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • شواهد مادی تاثیر عرضه شواهد مادی بر گزارش‌ها و آراء موجود در زمینه منشاء و زمان ایجاد خط عربی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 91-120]
 • شیطان تحلیل تاثیر طرحواره نیرو در مفهوم‌سازی شیطان در قرآن کریم: رویکرد شناختی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • شیعه بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]

ص

 • صحیفة سجادیه بینامتنی توحید در خالقیت بین قرآن کریم و صحیفه سجادیه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • صفات تجسیم بررسی نحوة بازگردانی صفات تجسیم خداوند در ترجمه های روسی قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 119-133]
 • صفات حروف هماهنگی آوا و معنا در آیات نفخ صور [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • صفوی بررسی تطبیقی-تحلیلی ترجمۀ قرآنِ بهرام‌پور و صفوی بر پایۀ الگوی انسجام هلیدی و حسن (مطالعه موردی سورۀ نازعات) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 121-143]
 • صلح صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • صلح مطالعه تطور تاریخی تفسیر و فهم برخی آموزه های صلح آمیز قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 19-46]
 • صلوات نقش‌های کاربردشناختی صلوات در گفتار فارسی‌زبانان ایرانی و عرب‌زبانان عراقی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 67-82]
 • صوفیه مقایسه رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی(بازخوانی تأویل الدعائم الاسلام و التاویلات) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 21-46]

ض

 • ضرب رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب» [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • ضرب المثل‌های قرآن روش شناسی و ارزیابی ترجمه های قرآن کریم در برگردان ضرب المثل های اخلاقی قرآن، همراه با ترجمه های پیشنهادی (بررسی موردی ترجمه های دهلوی، فولادوند و فیض الاسلام) [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 1-23]
 • ضوابط تأویل عقلانیت در تأویل قرآنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]

ط

 • طباطبایی نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 143-164]
 • طرح‌واره نیرو تحلیل تاثیر طرحواره نیرو در مفهوم‌سازی شیطان در قرآن کریم: رویکرد شناختی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • طرح‌واره‌‌های تصویری تأملی بر الگوهای تأثیرگذار زبان‌‌شناسی شناختی در مطالعات میان‌‌رشته‌‌ای با تأکید بر واژۀ قرآنی «شاکله» [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • طیف مفضّل گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]

ظ

 • ظاهر جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • ظن نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • ظواهر قرآن بررسی انتقادی دیدگاه اخباریه در باب عدم حجیت ظواهر قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]

ع

 • عاقبت معناشناختی کاربردی سنّت عاقبت بخیری در اختتام آیات قرآن [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • عایشه بنت‌‌الشاطی بررسی تطبیقی قسم‌های استدلالی از دیدگاه فراهی و بنت‌الشاطی [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • عبارات دینی ـ حوزة شفاهی نقش‌های کاربردشناختی صلوات در گفتار فارسی‌زبانان ایرانی و عرب‌زبانان عراقی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 67-82]
 • عبدالحمید فراهی بررسی تطبیقی قسم‌های استدلالی از دیدگاه فراهی و بنت‌الشاطی [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • عبدالرزاق کاشانی مقایسه رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی(بازخوانی تأویل الدعائم الاسلام و التاویلات) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 21-46]
 • عبرت تأملی بر فلسفة نظری تاریخ از منظر قرآن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 53-66]
 • عثمانف بررسی نحوة بازگردانی صفات تجسیم خداوند در ترجمه های روسی قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 119-133]
 • عثمانف تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • عدالت بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • عدل الهی تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]
 • عدم حجیت بررسی انتقادی دیدگاه اخباریه در باب عدم حجیت ظواهر قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]
 • عدوّ واکاوی معنای کافر در آیه جهاد کبیر [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • عَزَّر ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • عصب‌شناسی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]
 • عصر امام باقر (ع) ظاهر گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • عصمت پیامبر تحلیل انتقادی ترجمه آیات به ظاهر متناقض با جنبه عصمت در ابلاغ وحی پیامبراکرم(ص) (مطالعه موردی آیه 12 سوره هود) [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • عقلانیت عقلانیت در تأویل قرآنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]
 • علامه طباطبائی تطور معنایی واژIۀ نفس و رویکرد علامه به این واژه در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • علامه طباطبائی بازخوانش دو صفت "علم الهی" و " کلام الهی" بر اساس مدل معناشناسانه ایزوتسو در روش تفسیری علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]
 • علل روشی بنیان‌ها و علل شناختی و روشی شکل‌گیری شبهات از نظرگاه قرآن مجید [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • علل شناختی بنیان‌ها و علل شناختی و روشی شکل‌گیری شبهات از نظرگاه قرآن مجید [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • علم نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • علم بازخوانش دو صفت "علم الهی" و " کلام الهی" بر اساس مدل معناشناسانه ایزوتسو در روش تفسیری علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]
 • علم خدا مفهوم «لوح محفوظ» براساس واکاوی مفاهیم نمادین در روایات [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 87-122]
 • علوم شناختی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]
 • عهد عتیق رویکردی بین‌الادیانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 21-35]
 • عهد عتیق ریشه شناسی واژه قرآنی "محسور" [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 83-97]
 • عهدین پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 83-103]

غ

 • غرب بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • غرض سوره فتح غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • غفران مفهوم‌شناسی توصیفی «مغفرت» با تأکید بر روابط هم‌نشینی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 27-60]

ف

 • فتح غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • فرآیندهای فعلی بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • فراء رویکرد ادبی- معنایی به قرائات خلاف رسم مصحف در متون قرن سوم مطالعۀ موردی قرائت ابن‌مسعود در معانی القرآن فراء [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 21-39]
 • فرارشتگی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]
 • فراگفتمان تعاملی بررسی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی درقرآن [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 23-46]
 • فرانقش اندیشگانی بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • فرهنگ تغییر انگارة «برادری» در فرهنگ قرآن کریم [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-82]
 • فرهنگ بررسی و تحلیل برخی عناصر فرهنگی در ترجمه تفسیر طبری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 69-90]
 • فریقین جریان شناسی تفاسیر فریقین نسبت به آیه 124 سوره بقره در مساله امامت [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 117-130]
 • فضای ذهنی کاربست انتقادی نظریۀ آمیختگی مفهومی در خوانش «خزائن الهی» در المیزان [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 123-144]
 • فعل حرکتی ذَهَبَ بازنمود رویداد حرکت فعل «ذَهَبَ» در قرآن کریم: رویکردی شناختی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 93-118]
 • فقدان ادب ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-23]
 • فلسفة ‌نظری تاریخ تأملی بر فلسفة نظری تاریخ از منظر قرآن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 53-66]
 • فهرست‌نویسی تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • فواصل آیات تعیین الگوی آوایی فواصل قرآنی براساس مشخصه های تمایزدهنده واجی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • فیرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی سوره بروج از منظر نورمن فیرکلاف [دوره 5، شماره 1، 1400]

ق

 • قاضی ابونعمان مقایسه رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی(بازخوانی تأویل الدعائم الاسلام و التاویلات) [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 21-46]
 • قدرت مطالعه انتقادی گفتمان کاوی متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]
 • قرآن مطالعة توصیفی راه‌کارهای معادل‌گزینی برای اسامی خاص قرآنی در پنج ترجمة انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-117]
 • قرآن تأملی بر فلسفة نظری تاریخ از منظر قرآن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 53-66]
 • قرآن مفهوم‌شناسی توصیفی «مغفرت» با تأکید بر روابط هم‌نشینی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 27-60]
 • قرآن تغییر انگارة «برادری» در فرهنگ قرآن کریم [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-82]
 • قرآن واکاوی کارکرد تحلیل گفتمان در اثبات پیوستگی متن قرآن کریم با تاکید بر رهیافت نیل رابینسون [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 25-54]
 • قرآن کاربست انتقادی نظریۀ آمیختگی مفهومی در خوانش «خزائن الهی» در المیزان [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 123-144]
 • قرآن تجلی اصل مادینه هستی در بیان قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 145-170]
 • قرآن بررسی آموزه تحدی قرآن با حوزه مطالعات نشانه شناسی متن [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • قرآن عقلانیت در تأویل قرآنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]
 • قرآن بازتعریف دلالت «ثمانیه ازواج» در آیه 6 سوره زمر باتکیه بر روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 41-60]
 • قرآن ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-23]
 • قرآن بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • قرآن گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • قرآن بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • قرآن پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 83-103]
 • قرآن بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • قرآن بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • قرآن نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 143-164]
 • قرآن مطالعه‌ی تاریخی انگاره‌ی «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّه» نزد مفسّران مسلمان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 47-73]
 • قرآن بررسی آگاهش در قصص قرآنی با رویکردی معناشناسانه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • قرآن خوانشی نو از تأثیر جنسیت بر تفسیر قرآن کریم با بررسی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت الله جوادی‌آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • قرآن تحلیل گفتمان انتقادی سوره بروج از منظر نورمن فیرکلاف [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • قرآن واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • قرآن هماهنگی آوا و معنا در آیات نفخ صور [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • قرآن اعتبارسنجیِ تعاریف «معجزه» در منابع اسلامی با محوریت قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • قرآن ارزیابی تکواژ وصفی "غیر" در ترجمه های قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • قرآن بنیان‌ها و علل شناختی و روشی شکل‌گیری شبهات از نظرگاه قرآن مجید [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • قرآن کریم تأملی بر الگوهای تأثیرگذار زبان‌‌شناسی شناختی در مطالعات میان‌‌رشته‌‌ای با تأکید بر واژۀ قرآنی «شاکله» [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • قرآن کریم تصویر‌پردازی هنری آب به‌مثابة منشأ حیات و رزق‌ و روزی در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 83-113]
 • قرآن کریم روش شناسی و ارزیابی ترجمه های قرآن کریم در برگردان ضرب المثل های اخلاقی قرآن، همراه با ترجمه های پیشنهادی (بررسی موردی ترجمه های دهلوی، فولادوند و فیض الاسلام) [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 1-23]
 • قرآن کریم زیبایی‌شناسی تقارن بازتابی در کتابت قرآن کریم؛ با تأکید بر قرآن 1529 آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]
 • قرآن کریم بررسی نحوة بازگردانی صفات تجسیم خداوند در ترجمه های روسی قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 119-133]
 • قرآن کریم بررسی خاستگاه بومی لفظ جناح با رویکرد حذف شناسی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 19-41]
 • قرآن کریم نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • قرآن کریم بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • قرآن کریم کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • قرآن کریم منشأ قرآنی استعاره‌های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 39-62]
 • قرآن کریم بررسی هم‎زمانی وجوه معنایی «رَبّ» در قرآن با رویکرد باهم‌آیی واژگانی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • قرآن کریم مطالعه تطور تاریخی تفسیر و فهم برخی آموزه های صلح آمیز قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 19-46]
 • قرآن کریم رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب» [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • قرآن کریم بازنمود رویداد حرکت فعل «ذَهَبَ» در قرآن کریم: رویکردی شناختی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 93-118]
 • قرآن کریم تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 103-125]
 • قرآن کریم وجوه قرآنی واژه "حق" درمورد نظام آفرینش [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • قرآن کریم خوانش تصویر معنای حسّی و انتزاعی مفهوم قیامت در سورۀ انشقاق [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • قرآن کریم تحلیل انتقادی ترجمه آیات به ظاهر متناقض با جنبه عصمت در ابلاغ وحی پیامبراکرم(ص) (مطالعه موردی آیه 12 سوره هود) [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • قرآن کریم تحلیل تاثیر طرحواره نیرو در مفهوم‌سازی شیطان در قرآن کریم: رویکرد شناختی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • قرآن کریم واکاوی معنای کافر در آیه جهاد کبیر [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • قرآن کریم.‏ بررسی تأثیر خوانش‌های نحوی بر معانی آیات قرآن کریم ‏‏(مطالعۀ موردی: سورۀ بقره)‏ [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 119-145]
 • قرآن‌های یازده‌سطری زیبایی‌شناسی تقارن بازتابی در کتابت قرآن کریم؛ با تأکید بر قرآن 1529 آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]
 • قرائات رویکرد ادبی- معنایی به قرائات خلاف رسم مصحف در متون قرن سوم مطالعۀ موردی قرائت ابن‌مسعود در معانی القرآن فراء [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 21-39]
 • قرائات شاذ مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-68]
 • قرائات مشهور مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-68]
 • قرائت قرآن خاستگاه اختلاف خوانش « اَحْصَنَّ / اُحْصِنَّ » در آیه نکاح کنیزان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • قرائت قرآن رکوعات قرآنی؛ از پیشینه تاریخی تا کاربست‌ها در فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • قرب تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 103-125]
 • قرن چهاردهم هجری درآمدی بر کاربست نظریة دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه مطالعة موردی: تفاسیر شیعی قرن چهاردهم هجری در ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • قسم‌های استدلالی بررسی تطبیقی قسم‌های استدلالی از دیدگاه فراهی و بنت‌الشاطی [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • قسم‌های الهی بررسی تطبیقی قسم‌های استدلالی از دیدگاه فراهی و بنت‌الشاطی [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • قصه‌های قرآنی گونه های سکوت گفتمانی در قصه مریم (س) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 129-147]
 • قواعد تفسیر فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]
 • قوای دِماغی کارکرد قلب در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 25-45]
 • قیامت خوانش تصویر معنای حسّی و انتزاعی مفهوم قیامت در سورۀ انشقاق [دوره 5، شماره 3، 1400]

ک

 • کاربردشناسی ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-23]
 • کاربردشناسی ماهیت‌شناسی دلالت‌های فراعرفی در روایات باطنی با تاکید بر عرفی بودن زبان قرآن (رهیافت کاربردشناسی) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • کاربست آموزشی–تربیتی کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • کاربست اجتماعی–سیاسی کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • کاربست شناختی کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • کارکرد تحلیلی بر مقوله انتخاب آیات در مزارنوشته‌های توران‌پشت؛ یادمانی با داده‌های فرهنگی و تاریخی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 55-85]
 • کارکردهای کلامی جریان شناسی تفاسیر فریقین نسبت به آیه 124 سوره بقره در مساله امامت [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 117-130]
 • کارگفت معناشناختی کاربردی سنّت عاقبت بخیری در اختتام آیات قرآن [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • کافر واکاوی معنای کافر در آیه جهاد کبیر [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • کتاب بررسی فرهنگی - تاریخی کاربرد انجیل در قرآن [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-115]
 • کتاب‌مقدس بازخوانی مفهوم قرآنی «حَصور» در توصیف یحیی نبی(ع) [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 127-148]
 • کتیبه مطالعة تطبیقی تقابل‌های دوتایی سورة مبارکة «اللیل» با رنگ‌های کتیبه‌های قرآنی آن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • کتیبه‌های قرآنی تحلیلی بر مقوله انتخاب آیات در مزارنوشته‌های توران‌پشت؛ یادمانی با داده‌های فرهنگی و تاریخی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 55-85]
 • کراچکوفسکی تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • کراچوفسکی بررسی نحوة بازگردانی صفات تجسیم خداوند در ترجمه های روسی قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 119-133]
 • کلام تفسیر در کشاکش کلام و کیهان‌شناسی؛ مطالعۀ موردی ستون‌های آسمان [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • کلام الهی بازخوانش دو صفت "علم الهی" و " کلام الهی" بر اساس مدل معناشناسانه ایزوتسو در روش تفسیری علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]
 • کلیدواژه غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • کنش عاطفی واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]
 • کنش گفتار نقش‌های کاربردشناختی صلوات در گفتار فارسی‌زبانان ایرانی و عرب‌زبانان عراقی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 67-82]
 • کنیز خاستگاه اختلاف خوانش « اَحْصَنَّ / اُحْصِنَّ » در آیه نکاح کنیزان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • کهن‏ الگو ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسان‏شناختی به امنیت [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • کیهان‌شناسی تفسیر در کشاکش کلام و کیهان‌شناسی؛ مطالعۀ موردی ستون‌های آسمان [دوره 6، شماره 1، 1401]

گ

 • گرایش تفسیری نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • گروه سوره تحلیل نظریه انسجام قرآن امین احسن اصلاحی با رویکرد انتقادی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • گزارش‌های اسلامی تاثیر عرضه شواهد مادی بر گزارش‌ها و آراء موجود در زمینه منشاء و زمان ایجاد خط عربی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 91-120]
 • گزاره‌های تاریخ کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • گفتمان سکوت گونه های سکوت گفتمانی در قصه مریم (س) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 129-147]
 • گفت‌وگوی ادیان مطالعات مقایسه‌ای قرآن و کتاب مقدس: آسیب‌شناسی و راهکارها [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • گناه بررسی خاستگاه بومی لفظ جناح با رویکرد حذف شناسی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 19-41]

ل

 • لفظ تحلیل سوره فیل بر اساس اندیشه ساختارگرایان [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • لوح محفوظ مفهوم «لوح محفوظ» براساس واکاوی مفاهیم نمادین در روایات [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 87-122]

م

 • مابعدالطبیعه‌سازی تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 103-125]
 • مادینگی چالش ارزش گذاری جنسیت مؤنث در تفسیر آیۀ نساء/ 117 [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • مایکل هلیدی بررسی آگاهش در قصص قرآنی با رویکردی معناشناسانه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • مبانی تفسیری نقد و بررسی ترجمه واژه (رحمان) با تکیه بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 69-92]
 • مترجم قرآن روش شناسی و ارزیابی ترجمه های قرآن کریم در برگردان ضرب المثل های اخلاقی قرآن، همراه با ترجمه های پیشنهادی (بررسی موردی ترجمه های دهلوی، فولادوند و فیض الاسلام) [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 1-23]
 • متقابل ها واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • متن بررسی آموزه تحدی قرآن با حوزه مطالعات نشانه شناسی متن [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • متن محوری نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • متون دینی مطالعه انتقادی گفتمان کاوی متون دینی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 119-144]
 • مثنوی معنوی بهره‌گیری مثنوی معنوی از قرآن در موضوع امتحان و ابتلا [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 1-25]
 • مثنوی مولوی منشأ قرآنی استعاره‌های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 39-62]
 • مجاز بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • مجاز تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 103-125]
 • مجاز القرآن بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • محسور ریشه شناسی واژه قرآنی "محسور" [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 83-97]
 • محور جانشینی تحلیل سوره فیل بر اساس اندیشه ساختارگرایان [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • محور هم نشینی تحلیل سوره فیل بر اساس اندیشه ساختارگرایان [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • مخلّفون غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • مدل باردن الزامات ایفای مسئولیت اجتماعی در قرآن کریم با محوریت سوره مزمل [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • مدنی تحلیل انتقادی دیدگاه برخی خاورشناسان دربارۀ تفاوت چهرۀ ابراهیم و اسماعیل در سور مکی و مدنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-118]
 • مربع حقیقت‌نمایی نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • مربع نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • مردم‌شناسی تغییر انگارة «برادری» در فرهنگ قرآن کریم [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-82]
 • مرگ منشأ قرآنی استعاره‌های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 39-62]
 • مریم در قرآن عبادت مریم (س) به مثابه­ ی تشریعی نو؛ واکاوی تاریخی- تفسیری آیه­ ی 43 سوره ­ی آل عمران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 31-54]
 • مریم(س گونه های سکوت گفتمانی در قصه مریم (س) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 129-147]
 • مسئولیت اجتماعی الزامات ایفای مسئولیت اجتماعی در قرآن کریم با محوریت سوره مزمل [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • مستضعف واکاوی مفهوم هجرت در قرآن کریم بر پایه تحلیل روابط همنشینی [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 55-78]
 • مسیحیت بررسی فرهنگی - تاریخی کاربرد انجیل در قرآن [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 99-115]
 • مشترک لفظی روش تفسیری حکیم ترمذی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • مشخصه های تمایزدهنده واجی تعیین الگوی آوایی فواصل قرآنی براساس مشخصه های تمایزدهنده واجی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • مشیت الهی تأملی بر فلسفة نظری تاریخ از منظر قرآن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 53-66]
 • مصحف رکوعات قرآنی؛ از پیشینه تاریخی تا کاربست‌ها در فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • مصحف عثمانی مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-68]
 • مطالعات تطبیقی مطالعات مقایسه‌ای قرآن و کتاب مقدس: آسیب‌شناسی و راهکارها [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • مطالعات قرآنی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]
 • مطالعات قرآنی بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • مطالعات میان‌‌رشته‌‌ای تأملی بر الگوهای تأثیرگذار زبان‌‌شناسی شناختی در مطالعات میان‌‌رشته‌‌ای با تأکید بر واژۀ قرآنی «شاکله» [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • مطالعة تطبیقی مطالعة تطبیقی تقابل‌های دوتایی سورة مبارکة «اللیل» با رنگ‌های کتیبه‌های قرآنی آن [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • معانی القرآن رویکرد ادبی- معنایی به قرائات خلاف رسم مصحف در متون قرن سوم مطالعۀ موردی قرائت ابن‌مسعود در معانی القرآن فراء [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 21-39]
 • معجزه اعتبارسنجیِ تعاریف «معجزه» در منابع اسلامی با محوریت قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • معرفت‌شناسی کارکرد قلب در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 25-45]
 • معنا جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • معناسازی بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • معناشناسی بررسی خاستگاه بومی لفظ جناح با رویکرد حذف شناسی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 19-41]
 • معناشناسی واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • معناشناسی آوایی هماهنگی آوا و معنا در آیات نفخ صور [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • معناشناسی تاریخی رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب» [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • معناشناسی‌ شناختی جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • معناشناسی شناختی کاربست انتقادی نظریۀ آمیختگی مفهومی در خوانش «خزائن الهی» در المیزان [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 123-144]
 • معناشناسی فرهنگی بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • معناشناسی کاربردی معناشناختی کاربردی سنّت عاقبت بخیری در اختتام آیات قرآن [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • معنی‌شناسی بررسی آگاهش در قصص قرآنی با رویکردی معناشناسانه [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • معنی‌شناسی شناختی تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • معیارهای پذیرش قرائات مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-68]
 • مغفرت مفهوم‌شناسی توصیفی «مغفرت» با تأکید بر روابط هم‌نشینی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 27-60]
 • مفاهیم نمادین مفهوم «لوح محفوظ» براساس واکاوی مفاهیم نمادین در روایات [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 87-122]
 • مفردات قرآن وجوه معنایی «أجر» در قرآن کریم با تکیه بر معناشناسی تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • مفردات قرآنی ریشه شناسی واژه قرآنی "محسور" [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 83-97]
 • مفردات قرآنی ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • مفردات قرآنی بازخوانی مفهوم قرآنی «حَصور» در توصیف یحیی نبی(ع) [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 127-148]
 • مفسران تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 103-125]
 • مفسران شیعی درآمدی بر کاربست نظریة دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه مطالعة موردی: تفاسیر شیعی قرن چهاردهم هجری در ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • مفسران متقدم مطالعه تطور تاریخی تفسیر و فهم برخی آموزه های صلح آمیز قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 19-46]
 • مفسران معاصر مطالعه تطور تاریخی تفسیر و فهم برخی آموزه های صلح آمیز قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 19-46]
 • مفسرمحوری نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • مفهوم حکمت روش تفسیری حکیم ترمذی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • مفهوم‌سازی تحلیل تاثیر طرحواره نیرو در مفهوم‌سازی شیطان در قرآن کریم: رویکرد شناختی [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • مفهوم مخالف خاستگاه اختلاف خوانش « اَحْصَنَّ / اُحْصِنَّ » در آیه نکاح کنیزان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • مقصود جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • مقولات بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • مکی تحلیل انتقادی دیدگاه برخی خاورشناسان دربارۀ تفاوت چهرۀ ابراهیم و اسماعیل در سور مکی و مدنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-118]
 • منشاء خط عربی تاثیر عرضه شواهد مادی بر گزارش‌ها و آراء موجود در زمینه منشاء و زمان ایجاد خط عربی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 91-120]
 • منطق تجربی جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • منطق عقلی جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • منطق گفتمان قرآن جستاری در معناشناسی ‌شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآن ‌کریم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 63-97]
 • منظور شناختی واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]
 • مهاجرت واکاوی مفهوم هجرت در قرآن کریم بر پایه تحلیل روابط همنشینی [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 55-78]
 • مهریه وجوه معنایی «أجر» در قرآن کریم با تکیه بر معناشناسی تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • مورفولوژی اساطیری روش تفسیری حکیم ترمذی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • موسی ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-23]
 • میان‌رشتگی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]
 • میراث مکتوب تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]

ن

 • ناامنی ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسان‏شناختی به امنیت [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • نبوت اعتبارسنجیِ تعاریف «معجزه» در منابع اسلامی با محوریت قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • نذیرگی عبادت مریم (س) به مثابه­ ی تشریعی نو؛ واکاوی تاریخی- تفسیری آیه­ ی 43 سوره ­ی آل عمران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 31-54]
 • نزول بازتعریف دلالت «ثمانیه ازواج» در آیه 6 سوره زمر باتکیه بر روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 41-60]
 • نسخه‌پژوهی تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • نسخۀ 1075 دارالکتب قاهره تحلیل انتقادی دیدگاه خاورشناسان دربارة نسخۀ خطی 1075 دارالکتب قاهره و تفسیر مجاهد [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • نشانه شناسی بررسی آموزه تحدی قرآن با حوزه مطالعات نشانه شناسی متن [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • نشانه‌شناسی گفتمان نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • نظام آفرینش وجوه قرآنی واژه "حق" درمورد نظام آفرینش [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • نظریة سیدقطب تصویر‌پردازی هنری آب به‌مثابة منشأ حیات و رزق‌ و روزی در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 83-113]
 • نظم واکاوی کارکرد تحلیل گفتمان در اثبات پیوستگی متن قرآن کریم با تاکید بر رهیافت نیل رابینسون [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 25-54]
 • نظم آهنگ تعیین الگوی آوایی فواصل قرآنی براساس مشخصه های تمایزدهنده واجی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • نظم معکوس آینه‌ای تبیین پیوستگی آیات سورة سبأ براساس روش نیل رابینسون [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 91-117]
 • نفخ صور هماهنگی آوا و معنا در آیات نفخ صور [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • نفس تطور معنایی واژIۀ نفس و رویکرد علامه به این واژه در قرآن [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • نقد پرسش از معنای تفسیر در «اخلاق تفسیر» و سنجش کارآمدی تعریف تفسیرپژوهان مسلمان از «پدیده تفسیر» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • نقد ترجمه نقد و بررسی ترجمه واژه (رحمان) با تکیه بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 69-92]
 • نقد ترجمه تحلیل انتقادی ترجمه آیات به ظاهر متناقض با جنبه عصمت در ابلاغ وحی پیامبراکرم(ص) (مطالعه موردی آیه 12 سوره هود) [دوره 5، شماره 4، 1400]
 • نقد ساختاری تحلیل سوره فیل بر اساس اندیشه ساختارگرایان [دوره 6، شماره 1، 1401]
 • نقل شفاهی یا مکتوب تحلیل انتقادی دیدگاه خاورشناسان دربارة نسخۀ خطی 1075 دارالکتب قاهره و تفسیر مجاهد [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • نگاشت تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • نگرش دائرةالمعارفی به معرفت تأملی بر الگوهای تأثیرگذار زبان‌‌شناسی شناختی در مطالعات میان‌‌رشته‌‌ای با تأکید بر واژۀ قرآنی «شاکله» [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • نمادشناسی بازتعریف دلالت «ثمانیه ازواج» در آیه 6 سوره زمر باتکیه بر روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 41-60]
 • نماز جماعت عبادت مریم (س) به مثابه­ ی تشریعی نو؛ واکاوی تاریخی- تفسیری آیه­ ی 43 سوره ­ی آل عمران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 31-54]
 • نماز یهودی عبادت مریم (س) به مثابه­ ی تشریعی نو؛ واکاوی تاریخی- تفسیری آیه­ ی 43 سوره ­ی آل عمران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 31-54]
 • نیل رابینسون واکاوی کارکرد تحلیل گفتمان در اثبات پیوستگی متن قرآن کریم با تاکید بر رهیافت نیل رابینسون [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 25-54]

و

 • واژگان دخیل ریشه شناسی واژه قرآنی "محسور" [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 83-97]
 • واژگان کلیدی: معناشناسی بازخوانش دو صفت "علم الهی" و " کلام الهی" بر اساس مدل معناشناسانه ایزوتسو در روش تفسیری علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]
 • واژه حق وجوه قرآنی واژه "حق" درمورد نظام آفرینش [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • واژه‌ی «حیوة» بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • واقعه بررسی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی درقرآن [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 23-46]
 • وجه و معنای آیه رویکرد ادبی- معنایی به قرائات خلاف رسم مصحف در متون قرن سوم مطالعۀ موردی قرائت ابن‌مسعود در معانی القرآن فراء [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 21-39]
 • وجوه اعرابی بررسی تأثیر خوانش‌های نحوی بر معانی آیات قرآن کریم ‏‏(مطالعۀ موردی: سورۀ بقره)‏ [دوره 4، شماره 3، 1399، صفحه 119-145]
 • وجوه معنایی وجوه قرآنی واژه "حق" درمورد نظام آفرینش [دوره 5، شماره 1، 1400]
 • وجوه و نظایر وجوه معنایی «أجر» در قرآن کریم با تکیه بر معناشناسی تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1400]
 • وحی تشریعی عبادت مریم (س) به مثابه­ ی تشریعی نو؛ واکاوی تاریخی- تفسیری آیه­ ی 43 سوره ­ی آل عمران [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 31-54]
 • وصایت بررسی وصایت مندی در خطبة غدیر از دیدگاه الگوی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 43-61]

ه

 • هرمنوتیک نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • هلیدی و حسن بررسی تطبیقی-تحلیلی ترجمۀ قرآنِ بهرام‌پور و صفوی بر پایۀ الگوی انسجام هلیدی و حسن (مطالعه موردی سورۀ نازعات) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 121-143]
 • همنشین ها واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی [دوره 5، شماره 2، 1400]
 • هم‌نشینی اسما مفهوم‌شناسی تربیتی هم‌نشینی برخی از اسمای الهی در قرآن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 119-140]
 • هوش مصنوعی درآمدی برکاربستِ علوم شناختی در مطالعات قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 43-75]

ی

 • یادمان فرهنگی تحلیلی بر مقوله انتخاب آیات در مزارنوشته‌های توران‌پشت؛ یادمانی با داده‌های فرهنگی و تاریخی [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 55-85]
 • یحیی(ع) بازخوانی مفهوم قرآنی «حَصور» در توصیف یحیی نبی(ع) [دوره 4، شماره 4، 1399، صفحه 127-148]