نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشنایی‎زدایی فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]
 • آیه 21 سوره طور تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]

ا

 • ابوعبیده بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • اخلاق پیشادینی – پیشافرهنگی صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • اخلاق مسالمت صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • ارزش افزایی نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • استعاره فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]
 • استعاره بالا/ پایین بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • استعاره مفهومی منشأ قرآنی استعاره‌های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 39-62]
 • استعاره مفهومی بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • استعاره نزدیک بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • استعاره‌ی جهتی بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • استعاره‌ی مفهومی بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • استکبار پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 83-103]
 • القیامه بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • امنیت صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • انسان‏شناسی فرهنگی بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • ایستادن بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]

ب

 • بادیةالعرب بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • باطن گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • بافت واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]
 • باهم‌آیی واژگانی بررسی هم‎زمانی وجوه معنایی «رَبّ» در قرآن با رویکرد باهم‌آیی واژگانی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • بدیع فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]
 • بهشت تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]

پ

 • پایان‌ناپذیری نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • پروخووا تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]

ت

 • تأویل/تنزیل گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • ترجمه‌های روسی قرآن تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • ترجمه های قرآنی ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • تفسیر بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • تفسیر بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • تفسیر اجتماعی نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • تفسیر باطن گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • تفسیر تربیتی نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • تفسیر عرفانی نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • تفسیر قرآن تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]
 • تفسیر وجودگرایی نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • تکبر پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 83-103]
 • تکریم انسان صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]
 • تهکم فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]

ج

 • جان سِرل واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]

ح

 • حاضرةالعرب بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]

خ

 • خاورشناس بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]

د

 • داستان‌های قرآنی واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]
 • دستور نقش گرای نظام مند هلیدی بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • دلالت و معنی بررسی هم‎زمانی وجوه معنایی «رَبّ» در قرآن با رویکرد باهم‌آیی واژگانی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]

ذ

 • ذریه تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]

ر

 • رب تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • رَبّ بررسی هم‎زمانی وجوه معنایی «رَبّ» در قرآن با رویکرد باهم‌آیی واژگانی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • روش تفسیری نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • ریشه شناسی ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • ریشه شناسی بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]

ز

 • زبان‌شناسی گونه های سکوت گفتمانی در قصه مریم (س) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 129-147]
 • زبانهای سامی ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • زینالف تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]

س

 • سبک زندگی بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • سعدالسعود تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • سیدبن طاووس تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]

ش

 • شیعه بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]

ص

 • صلح صورت بندی مفهومیِ «اخلاق مسالمت» براساس واژة قرآنی «ناس» [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 63-83]

ط

 • طیف مفضّل گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]

ظ

 • ظن نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]

ع

 • عثمانف تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • عدالت بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • عدل الهی تحلیل سیر تاریخی نظرات مفسران درباره آیه الحاق ذریه [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 104-138]
 • عَزَّر ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • عصر امام باقر (ع) ظاهر گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • علم نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • عهدین پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 83-103]

غ

 • غرب بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]

ف

 • فرآیندهای فعلی بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • فرانقش اندیشگانی بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • فهرست‌نویسی تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]

ق

 • قرآن بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • قرآن گرایش‌های تفسیری شیعه در عصر امام باقر(ع): پیجویی دو گفتمان «ظاهر/باطن» و «تنزیل/تأویل» [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 97-128]
 • قرآن بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • قرآن پژوهشی تاریخی تطبیقی از « استکبار و تکبُّر » در زبان‌های عبری، سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 83-103]
 • قرآن بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]
 • قرآن بازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 23-43]
 • قرآن کریم نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • قرآن کریم بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • قرآن کریم کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • قرآن کریم منشأ قرآنی استعاره‌های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 39-62]
 • قرآن کریم بررسی هم‎زمانی وجوه معنایی «رَبّ» در قرآن با رویکرد باهم‌آیی واژگانی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • قصه‌های قرآنی گونه های سکوت گفتمانی در قصه مریم (س) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 129-147]
 • قواعد تفسیر فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 71-93]

ک

 • کاربست آموزشی–تربیتی کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • کاربست اجتماعی–سیاسی کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • کاربست شناختی کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • کراچکوفسکی تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 19-38]
 • کنش عاطفی واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]

گ

 • گرایش تفسیری نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-23]
 • گزاره‌های تاریخ کاربست‌های تاریخ در قرآن کریم [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 109-134]
 • گفتمان سکوت گونه های سکوت گفتمانی در قصه مریم (س) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 129-147]

م

 • متن محوری نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • مثنوی مولوی منشأ قرآنی استعاره‌های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 39-62]
 • مجاز بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • مجاز القرآن بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 31-56]
 • مربع حقیقت‌نمایی نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • مربع نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]
 • مرگ منشأ قرآنی استعاره‌های مفهومی مرگ در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 39-62]
 • مریم(س گونه های سکوت گفتمانی در قصه مریم (س) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 129-147]
 • مطالعات قرآنی بررسی تحلیلی تحول تاریخی پژوهش‌های غربیان درباره تفسیر شیعه 1900 - 2016 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • معناسازی بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • معناشناسی فرهنگی بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • مفردات قرآنی ریشه شناسی واژه قرآنی «عَزَّر» و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 85-108]
 • مفسرمحوری نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]
 • مقولات بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-160]
 • منظور شناختی واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 115-131]
 • میراث مکتوب تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]

ن

 • نسخه‌پژوهی تحلیل مشخصه‌های فهرستی سعدالسعود و کارکردهای آن در نسخه‌پژوهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • نشانه‌شناسی گفتمان نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-29]

و

 • واژه‌ی «حیوة» بررسی استعاره‌ی جهتی واژه‌ی حیوة در قرآن، بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-69]

ه

 • هرمنوتیک نقد و بررسی نظریه‎ی ارزش افزایی درتفسیر موسّع متون مقدس [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 57-81]