مطالعة توصیفی راه‌کارهای معادل‌گزینی برای اسامی خاص قرآنی در پنج ترجمة انگلیسی

نویسنده

استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

چکیده

اسامی خاص در هر متنی اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا یکی از عناصر مهم بازتاب‌دهندة فرهنگی‌اند. اهمیت اسامی خاص در متون مقدس، از جمله قرآن، دوچندان است؛ زیرا بخشی از ویژگی‌های تاریخی اعصار گذشته از طریق همین اسامی قابل بازیافت است. در عین حال، بررسی معادل‌گزینی برای اسامی خاص در قرآن کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در پی مطالعة توصیفی راه‌کارهای معادل‌گزینی انگلیسی برای اسامی خاص قرآنی از سوی جورج سیل، جان میدوز رادول، محمد مارمادوک پیکتال، آرتور جان آربری، و عبدالله یوسف علی است. انتخاب اسامی خاص بر اساس دسته‌بندی اقتباسی از دائرة‌المعارف قرآن کریم صورت گرفته و معیار تشخیص و نام‌گذاری راه‌کارهای ترجمة اسامی خاص بر اساس الگوی ون کویلی بوده است. تحلیل داده‌ها هم به‌صورت کیفی و هم به‌صورت کمی با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ترتیب استفاده از راه‌کارها از بیش‌تر به کم‌تر به‌ترتیب عبارت‌اند از: جایگزینی با یک معادل در زبان مقصد، ترجمه (اسامی دارای معنای ضمنی خاص)، بازتولید آوایی، بازتولید آوایی به همراه توضیح اضافی در متن یا در پانوشت، و جایگزینی با یک اسم متعارف‌تر در زبان مبدأ یا مقصد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Descriptive Study on Translation Strategies of the Quranic Proper Nouns in Five English Translations

نویسنده [English]

  • Seyyed Abdolmajid Tabatabaee Lotfi
Assistant Professor, English Language Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Proper nouns are important elements in every text because they reflect culture. This importance is higher in religious texts, such as the Quran, because some historical aspects of the previous ages can be tracked down through such nouns. This article is a descriptive study of the translation strategies of the Quranic proper nouns by George Sale, John MedowsRodwell, Mohammed Marmaduke Pickthall, Arthur John Arberry, and Abdullah Yusuf Ali. The proper nouns were chosen based on the classification of the Encyclopedia of the Quran and they were coded based on Van Coillie's (2006) model. The data was analyzed both qualitatively and quantitatively through SPSS. The results revealed that the most frequent strategies for the translation of the Quranic proper nouns into English were respectively: replacement by a counterpart in the target language (exonym), translation (of names with a particular connotation), phonetic or morphological adaptation to the target language, non-translation plus additional explanation, replacement of a personal name by a common noun.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • proper nouns
  • translation strategies
  • equivalence
دانش‌نامة اسلامی (بی‌تا). اعلام قرآن، مؤسسة تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم‌السلام، قابل دسترسی از طریق آدرس:

دریایی، رسول (1383). خدمت و خیانت مترجمان قرآن: نقدی بر عملکرد مترجمان اروپایی به قلم پروفسور آربری، نشر اندیشة اسلامی.

فرحزاد، فرزانه (1374). ترجمة پیشرفته، تهران: دانشگاه پیام‌نور.

 

Al-Jabari, R. (2008). “Reasons for the Possible Incomprehensibility of Some Verses of Three Translations of the Meaning of the Holy Quran into English”, A Ph.D. Thesis, European Studies Research Institute (ESRI) School of languages University of Salford, Salford, UK. Available at: http://usir.salford.ac.uk/14918/1/494753.pdf.

Asadi Amjad, F. and M. Farahani (2013). “Problems and strategies in English translation of Quranic divine names”, International Journal of Linguistics, Vol. 5, No. 1.

Baker, M. (1992). In other Words: A Course Book on Translation, London: Routledge.

Bassnett, Susan (1991). Translation Studies, London: Routledge.

Fernandes, L. (2006). “Translation of names in children's fantasy literature: Bringing theyoung reader in to play”, New Voices in Translation Studies, 2.

Hervey, S. and I. Higgins (2002). Thinking French translation, a course in translation method: French to English (2nd ed.), London/ New York: Routledge.

Krašovec, J. (2010). The Transformation of Biblical Proper Names, Published by T & T Clark.

Langendonck, W. V. (2007). Theory and Typology of Proper Names, Mouton de Gruyter, Berlin New York.

Larson, M. L. (1984). Meaning-Bared Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence, University Press of America.

Newmark, Peter (1988a). Approaches to Translation, London: Prentice Hall.

Newmark, Peter (1988b). A Textbook of Translation, London: Prentice Hall.

Sabzalipour, M. and K. Pishkar (2015). “Translation strategies of proper nouns in children’sLiterature”, Journal of Applied Linguistics and Language Research, Vo. 2, Issue 6, Available online at www.jallr.ir

The Koran Interpreted (1955). Translated by A. J. Arberry, Available at:

http://www.iqbalcyberlibrary.net/pdf/QA.pdf

The Koran: Translated from the Arabic by the Rev. J.M. Rodwell, M.A. with an Introduction by the Rev. G. Margoliouth, M.A. (2004). The Pennsylvania State University.A Penn State Electronic Classics Series Publication.Available at: http://www.inmental.net/the-koran-en.pdf.

The Koran: Translated into English from the Original Arabic (n.d.). Translated by Sale, G. (1734). Fredrick Warne and co. ltd. Great Britain.

The Meaning of the Glorious Quraan: Translated into the English Languageby Yusuf Ali's Translation, Shakir's Translation and Pickthall's Translation (n.d.). Available at: http://islamthreat.com/BOOKS/Koran_Three_Translations.pdf

Van Coillie, J. (2006). “Character Names in Translation: A Functional Approach”, in J.Van Coillie, & W. P Verschueren (eds.), Children's Literature in Translation: Challenges and Strategies, Manchester & Kinderhook: St. Jerome Publishing.

Vermes, A. P. (2003). “Proper names in translation: an explanatory attempt”, Across Languages and Cultures, 4 (1).

Wikipedia a (n.d.). “Abdullah Yusuf Ali”, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Yusuf_Ali

Wikipedia b (n.d.). “The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary”, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holy_Qur%27an:_Text,_Translation_and_Commentary