داوران

نام داور سمت / سازمان
سید علی آقایی گروه قرآن و حدیث، بنیاد دایرة المعارف اسلامی
زهره اخوان مقدم هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران
مهران اسماعیلی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
زهره بابااحمدی دانشگاه شهید چمراان اهوز
هاله بادینده دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مراد باقرزاده کسمانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
پروین بهار زاده دانشگاه الزهرا- دانشکده الهیات- گروه علوم قرآن و حدیث
فروغ پارسا
زهرا پارساپور هیئت علمی
اعظم پویازاده گروه علوم قرآن و حدیث / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / دانشگاه تهران /تهران / ایران
نرجس توکلی
سهیلا جلالی کندری گروه علوم قران و حدیث دانشگاه الزهرا
سید هدایت جلیلی
فرامرز حاج منوچهری
فاطمه حاجی اکبری استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کوثر بجنورد
زینب السادات حسینی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران بابلسر
علیرضا حسینی استادیاردانشگاه کوثر بجنورد
قاسم درزی
محمدکاظم رحمتی دانشنامه اسلام
رمضان رضایی هیئت علمی پژوهشگاهه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
یدالله رفیعی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
هادی رهنما
کبری روشنفکر
معصومه ریعان دانشگاه بوعلی سینا همدان
الهام زرین کلاه مرکز آموزش عالی اقلید
صادق سجادی
سید علی اصغر سلطانی دانشیار وابستة پژوهشکدة مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهه شاه پسند استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران
مریم شریف نسب
علی شریفی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
محمد حسن صانعی پور
زهرا صرفی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)
سیدمحمد علی طبا طبایی
آزاده عباسی استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
محمد عترت دوست استادیار گروه الهیات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
زینه عرفت پور
فتحیه فتاحی زاده استاد دانشگاه الزهرا س
علی فتحی عضو هیئت علمی گروه قرآن پزوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حامد خانی (فرهنگ مهروش) گروه الاهیات، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
محسن قاسمپور دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان
مریم قبادی
احمد قرایی سلطان آبادی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
جان اله کریم مطهر
مرتضی کریمی نیا
سید محمد هادی گرامی
مرضیه محصص عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان
زهرا محققیان پژوهشکده مطالعات قرانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
روح الله محمدعلی نژاد عمران عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مجید معارف مدیر گروه /دانشگاه تهران
محمود مکوند
سید رضا مودب گروه علوم قرآن و حدیث . دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه قم.قم.ایران
عبدالله میراحمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی
یحیی میرحسینی
روح الله نجفی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی
معصومه نعمتی قزوینی
جعفر نکونام
نصرت نیل ساز دانشگاه تربیت مدرس
آلا وحیدنیا دانشگاه تهران
هادی وکیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی