داوران

نام داور سمت / سازمان
مهران اسماعیلی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
سید علی آقایی گروه قرآن و حدیث، بنیاد دایرة المعارف اسلامی
هاله بادینده دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مراد باقرزاده کسمانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فروغ پارسا
زهرا پارساپور هیئت علمی
اعظم پویازاده گروه علوم قرآن و حدیث / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / دانشگاه تهران /تهران / ایران
نرجس توکلی
سید هدایت جلیلی
فاطمه حاجی اکبری استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کوثر بجنورد
فرامرز حاج منوچهری
قاسم درزی
محمدکاظم رحمتی دانشنامه اسلام
رمضان رضایی هیئت علمی پژوهشگاهه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
معصومه ریعان دانشگاه بوعلی سینا همدان
یدالله رفیعی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
هادی رهنما
کبری روشنفکر
صادق سجادی
سید علی اصغر سلطانی دانشیار وابستة پژوهشکدة مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهه شاه پسند استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران
علی شریفی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
مریم شریف نسب
محمد حسن صانعی پور
سیدمحمد علی طبا طبایی
محمد عترت دوست استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
زینه عرفت پور
حامد خانی (فرهنگ مهروش) گروه الاهیات، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
محسن قاسمپور دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان
مریم قبادی
احمد قرایی سلطان آبادی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
جان اله کریم مطهر
مرتضی کریمی نیا
سید محمد هادی گرامی
مرضیه محصص عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان
زهرا محققیان پژوهشکده مطالعات قرانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یحیی میرحسینی
محمود مکوند
روح الله نجفی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی
معصومه نعمتی قزوینی
جعفر نکونام
نصرت نیل ساز دانشگاه تربیت مدرس
آلا وحیدنیا دانشگاه تهران
هادی وکیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی