مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (ISQS) - اهداف و چشم انداز