بررسی وصایت مندی در خطبة غدیر از دیدگاه الگوی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک

چکیده

این جستار، مسألة وصایت مندی در خطبة غدیر را از منظر تحلیل متن و گفتمان پیشنهادی فرکلاف بررسی می کند. ابتدا این پرسش مطرح می شود که خطبة غدیر به مثابه گفتمان شفاهی چه ویژگی ها و کارکردهایی دارد و پیام اصلی خطبه را که اعلام وصایت و ولایت علی (ع) است، چگونه می توان از این منظر تبیین و توجیه کرد. پس از اشاره به پیشینه ای مختصر، از مبانی نظری بحث یعنی تحلیل متن و گفتمان سخن به میان می آید و روش شناسی مبتنی بر چارچوب سه لایه ای فرکلاف یعنی توصیف، تفسیر و تبیین، بحث و فحص می شود. از این حیث، خطبة غدیر به مثابه گفتمان شفاهی مذهبی و به تعبیر دقیق تر، گفتمان ترغیبی معرفی می شود. این گفتمان ویژگی های خاص خود را دارد که در پرتو چارچوب فرکلاف برآفتاب می شود. از جملة یافته ها، یکی این است که شیوه های تحلیل گفتمان و از جمله بینامتنیت آشکار و نهان، بیناگفتمانگی، و بازبافتمندسازی، بیش و کم مضمون اصلی خطبه را که وصایت و جانشینی علی (ع) است، نشان م یدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...A Study of the Deputy in Ghadir Sermon based on Fairclough's Model of Discourse Analysis

نویسنده [English]

  • Abul-Faḍl Horrī
چکیده [English]

TThis paper examines Ghadir's Sermon based on the Fairclough's model of DA. First, the question arises that how it is possible to explain the features and functions of Ghadir as an oral discourse as well as the main message of the sermon, which is the declaration of the deputy, successor, and leadership of Imam Ali (AS). For this purpose, the story of Ghadir and the literature on it are reviewed briefly. Then, the theoretical foundations of the discussion, namely, text analysis and critical discourse, are discussed, and the methodology of the essay, which is based on the Fairclough’s framework, is explained. This framework examines and analyzes three levels of text, discourse, and social practices corresponding to three phases of description, interpretation, and explanation, applicable to Ghadir sermon. In this regard, it is introduced the Ghadir sermon as a religious oral discourse and, more precisely, the hortatory discourse. This discourse has the special features that can be seen in the light of the Fairclough’s framework. Among the findings derived from the use of the framework, one is that the textual and structural features of the sermon, including intertextuality, interdiscursivity, and recontextualization, proclaim the deputy, successor, and leadership of Imam Ali (AS) to the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghadir؛ DA؛ Deputy؛ Intertextuality
  • Interdiscursivity
آقاگل زاده، فردوس.(1385). تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

بشیر، حسن (1385). تحلیل گفتمان دریچه‌ای برای کشف ناگفته‌ها، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

حاجی زاده، مهین (1390). واقعۀ غدیر در آیینۀ اشعار سید حمیری. سفینه، (ویژه امامت)، 4 (14).، صص. 112-131

رضوی، سید محمد (1386). خاورشناسان و واقعۀ غدیر خم. پژوهش نامۀ علوی، پاییز و زمستان، 2 (2)، صص. 25-41.

زارع، ‌آفرین و طاهره طوبایی (13909). تحلیل خطابۀ غدیر به شیوۀ تحلیل خطابۀ ادبی. نقد و ادبیات تطبیقی، 1 (4)، صص. 75-102.

صفوی، کورش (1379). درآمدی بر معناشناسی. تهران: حوزۀ هنری.

صفوی، کورش (1384). فرهنگ توصیفی معناشناسی. تهران: فرهنگ معاصر.

 

Cipriani, Andria Christina (2002). Power in Religious Discourse. Unpublished MA thesis. University of

          Santa Catrina. Spain.

Fairclough, N. (1989). Language and power. London: Longman.

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change .Cambridge:Polity Press.

Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic: The social interpretation of language and

             meaning. London: E. Arnold.

Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1989). Language, context, and text: aspects of language in a social-

              semiotic perspective . Oxford: Oxford University Press.

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The critical study of language. New York: Longman.

Halliday, M.A.K., and Matthiessen, C.M.I.M. (2004) An Introduction to Functional Grammar, 3rd

               ed..London :Arnold.

Kress, G. (1989). Linguistic processes in sociocultural practices. Oxford: Oxford University Press.

Longacre, R. E. (1992). The discourse strategy on an appeals letter.In W. C. Mann, & S. E. Thompson.

                (Eds.), Discourse description: Diverse linguistic analysis of a fundraising text. John Benjamins

                 Publishing company.