بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار زبان و ادبیات عرب ، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار زبانشناسی همگانی دانشگاه ولایت ،ایرانشهر، ایران.

4 استادیار زبان انگلیسی، گروه زبان واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

پژوهشگران بسیاری در خصوص قرآن کریم به بررسی و مطالعه پرداخته اند لیکن بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی الگوهای تجربه بر اساس فرآیندها و در چارچوب فرانقش اندیشگانی در زبان نمود پیدا می کنند. این فرانقش نگرش گوینده را نسبت به جهان هستی رقم می زند و به بررسی محتوای گزاره ای هر بند می پردازند.
این پژوهش قصد دارد... د تا جزئیات ارائه شده درپنج سوره از قرآن را که با کلمه‌ی «قل» آغاز می‌شوند(جن، کافرون، اخلاص، فلق و ناس) و سور مقولات نامیده می شوند با تکیه بر دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستورنقش گرایی نظام مند هلیدی بررسی کند تا دریافت کاملتر و بهتری از کلام الهی به دست آید و گامی به سوی کمال برداشته شود.
بعد از استخراج و یافتن معانی و طبقه بندی تعداد هشتاد و نه فعل این در این سوره ها نتایج حاصله از روش آماری نشان داد که هر شش نوع فرآیند فعلی در این سوره ها کاربرد دارد اما در سوره جن بیشترین فرایند مربوط به فرایند ذهنی است که هماهنگ برموضوع و فضای حاکم بر آن می باشد و فرایندهای مادی و کلامی در رتبه های بعد قرار دارند در حالیکه درچهار سوره دیگر فرآیند مادی دارای بیشترین درصد فراوانی است وعلت آن را می توان قابل فهم کردن متن برای بشر دانست. رتبه های بعدی فرآیندها مربوط به  فرآیند کلامی است که با طبقه بندی این سوره ها و آغاز آنها با کلمه "قل" همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Verb Processes in the Maqulat Surahs,Based on Halliday’s Systemic Functional Theory

نویسندگان [English]

  • Narges Maasoomi Mofrad 1
  • masoud akbarizade 2
  • mahdi mohammadiniya 3
  • ahmad mojavezy 4
1 PhD student, Department of Language, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Zahedan Azad University, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Public Linguistics, University of Iranshahr
4 Assistant Professor of English, Department of Language, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Many scholars have researched on the Holy Qur'an. Yet, based on Halliday’s Theory, the patterns of experience are represented through the processes and within the framework of the experiential metafunction of the language. This Metafunction defines the speaker's attitude towards the universe and examines the propositional content of each section.
The current research seeks to scrutinize the content of five Qur’anic Surahs starting with the word Qol , based on Halliday’s Systemic Functional Theory, in order to obtain a better understanding of the Divine Word and to approach perfection.
Upon the extraction of meanings and classification of eighty nine verbs of the above-mentioned Surahs, the statistical studies revealed that all the six types of verb processes are used in them. In the Al-Jinn Surah, the mental process is the most frequent one, in line with the dominant atmosphere, followed by the material and verbal processes in the next ranks, while in the other four Surahs, the material process has the most frequency probably because the text should be understandable to human beings. The next rank is taken by the verbal process, which is consistent with the classification of these Surahs, and their beginning with the word ‘Qol’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Qur’an
  • Halliday's Systemic Functional Grammar
  • verb processes
  • Ideational Metafunction
  • Maqulat Surahs
-         قرآن کریم

-         آقا گل زاده، فردوس(1384)، کاربرد آموزه های زبان شناسی نقشگرا درتجزیه و تحلیل متون ادبی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 38، شماره 149،1-21.

-         بهرام پور، ابوالفضل(1391) تفسیر یک جلدی مبین، چاپ سوم، قم: انتشارات آوای قرآن.

-         شاکر، کمال مصطفی، ترجمه خلاصه تفسیر المیزان(علامه طباطبایی)، مترجم فاطمه مشایخ (1385)، انتشارات اسلام.

-         صالحی، فاطمه(1386)، علم معانی و دستور نقشگرای هلیدی، کتاب ماه ادبیات، ش 8، پیاپی122، صص41-32.

-         مشکوه الدینی، مهدی(1388)، سیر زبانشناسی، چاپ پنجم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

-         مکارم شیرازی، ناصر و گروه مولفان.(1394ق) تفسیر نمونه. نشر دار الکتب الاسلامیه.

-         ملکیان، روح الله(1392)، نگاهی نو به آیات محکمات و متشابهات، فصلنامه پژوهشهای قرآنی، سال نوزدهم، شماره 1،پیاپی73.

-         مهاجر، مهران و نبوی، محمد(1376)، از زبان تا شعر: درآمدی بر زبانشناسی سازگانی نقشگرا و کاربرد ان در خوانش شعر.مجموعه مقالات سومین کنفرانس زبانشناسی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 69-81. نورگوا، نینا(1394)، فرهنگ سبک شناسی، ترجمه احمد رضایی جمکرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات مروارید.

Halliday, Michael(1994) An Introduction to Functional Grammar, London, Arnold-

Halliday, Michael and Hassan(1976) Cohesion in English, London, Longman-

-Halliday, Michael and Matthiessen, Christian(2004) Introduction to Functional Grammar,3rd Edition. Hodder Arnold Pub.

-Thompson, Geoff. (2013) Introducing Functional Grammar, Routledge: Taylor and Francis.