کلیدواژه‌ها = کاربردشناسی
ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-23

مرضیه دهقان نیری؛ سید علی اصغر سلطانی؛ مهدی مقدسی نیا