درباره نشریه

مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی  به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با مصوبۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به شماره 51996/18/3 به تاریخ  13/03/1396  موفق به کسب درجۀ علمی پژوهشی گردید.

دربارۀ نشریه:

قرآن کریم و  آموزه های آن خاستگاه و سرچشمۀ اصیل  فرهنگ  اسلامی است و   همۀ فرقه های مذهبی، مکاتب فکری  و حتی جریان‌های اجتماعی در خلال تاریخ پر فراز و نشیب اسلام مشروعیت فکر و راه خود را بر خوانش و فهم آن بنا کرده‌اند.  در واقع همه مؤلفه های فرهنگ اسلامی اعم از باورها، ارزش ها، نمادها، هنجارها ، رسوم و سنت های اسلامی  از آموزه های قرآنی سرچشمه گرفته اند. نشریه «مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی» با عنایت به  ضرورت تخصیص رویکردهای نشریه از پذیرش  مقالاتی با ویژگی های ذیل استقبال می نماید:

1-   مطالعات قرآنی با رویکرد ادبی - زبانی

2-   مطالعات قرآنی با رویکرد   تاریخی

3-   مطالعات قرآنی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسلامی