فرایند پذیرش مقالات

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به فصلنامۀ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست. (هزینه بررسی اولیه مقاله و داوری 150 هزار تومان است)

مقاله های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2نفر از داوران صاحب نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیات تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیات تحریریه است.(هزینه پذیرش نهایی، چاپ و ویراستاری مقالات 350 هزار تومان می باشد)