روش های تبلیغی قرآن کریم با تأکید برنگاه تحلیلی عهد جدید

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/isqs.2022.41167.1958

چکیده

برای تبلیغ پیام کارآمد، شناخت روش‌های کارآمد و هم‌ جهت با مضمون آن پیام و نیز برای هدایت یکایک افراد جامعه شناخت فضای فکری آن جامعه ضروری است. از طرفی دیگر شاخص‌ترین منبع هدایت و رستگاری عالمیان و آدمیان قرآن کریم و عهد جدید می باشد . ازاین رو پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی، روش های تبلیغی قرآن کریم و عهدجدید را مورد بررسی قرار دهد و دراین باره به این سؤال اساسی پاسخ دهد که روش های تبلیغی قرآن با تأکید برنگاه تحلیلی عهدجدید کدامند؟
روش های تبلیغی قرآن و عهد جدید در یک تقسیم بندی کلی به روش های شناختی، عاطفی و رفتاری تقسیم می شوند. تبیین جهان بینی و باورها، افزایش سطح علم واگاهی افرادجامعه و حکمت از مهم ترین روش‌های تبلیغی شناختی و محبت و مهرورزی، موعظه حسنه ،الگوی حسنه و تبشیر و انذار از مهم‌ترین روش های عاطفی و مجادله احسن، فریضه سازی و قصه گویی ار روش های تبلیغی رفتار می باشند که قرآن کریم و عهد جدید علیرغم شباهت در برخی از این روش‌ها در بسیاری از روش‌ها ی تبلیغی با هم تفاوت‌های بنیادی دارند.و روش های تبلیغی قرآن نسبت به روش های تبلیغی عهدجدید کامل‌تر و جامع‌تر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Propaganda methods of the Holy Quran with emphasis on the analytical perspective of the New Testament

نویسندگان [English]

  • enayat sharifi 1
  • mostafaم morshid soluk 2
1 fdsaxcxz wttrdg hgtfdsccxz
2 PhD Student in Islamic Education Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

In order to promote an efficient message, it is necessary to understand the effective methods and the direction of that message and also to guide each person in the society. On the other hand, the most prominent source of dance and salvation of scholars and human beings is the Holy Quran and the New Testament. Therefore, the research seeks to study the propagation methods of the Holy Quran and the New Testament through descriptive and analytical methods, and in this regard, answer the fundamental question of what are the methods of propagation of the Qur'an with the emphasis of the analytical dawn of the New Testament?shenakht rosch‌hai karamad wa ham‌ jhat ba mazmoon ann payam wa nez brai hedayat yakayak afrad jame shenakht faday fikri ann jame zaroori st. az tarfi digar shakhes‌train manba hedayat wa rastegari almian wa adamian quran karim wa uahd jadid may bashid . azayen ro pazhohesh der sadad st ba rosch tawsifi wa tehleelis rosch hai tablighi quran karim wa ahadjdeed ra moored barresi qarar dehed wa drain bareh bay ain sawal asasi pasakh dehed kah rosch hai tablighi quran ba takid berengah tehlili ahadjdeed kidamandi

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Advertising Methods "
  • "New Testament"
  • "Quran"
  • "Ad"