تحلیل سوره فیل بر اساس اندیشه ساختارگرایان

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

3 طلبه سطح 4 حوزه

10.22034/isqs.2022.39292.1881

چکیده

بر خلاف تصور عده‌ای که کشف معانی موجود در یک متن را وابسته به بررسی لایه‌های بیرونی آن می‌دانند گروه دیگر با اعتقاد به وجود انسجام و پیوند تنگاتنگ میان لفظ و معنا، قسمت عمده بازتولید این معانی را در درون خود ساختار قلمداد می‌کنند. این شیوه که با نام تحلیل ساختارگرایانه شناخته می‌شود قابل تطبیق بر سوره های قرآن نیز است. در این جستار تلاش شده است با در پیش گرفتن روش توصیفی –تحلیلی به تحلیل سوره فل بر اساس اندیشه ساختارگایان پرداخته شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که غرض خداوند در سوره فیل، تنها از مجرای الفاظ و واژگان منتقل نمی‌شود بلکه شیوه ارتباط واژگان در یک نگاه بوطیقایی خود القاء کننده اهداف خاص است. اجزای تشکیل دهنده این سوره در سطوح مختلف نشانه‌ها اعم از صامت‌ها و مصوت‌ها، واژگان و ترکیبات با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همگی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته یک هدف کلی را دنیال می‌کنند و آن ترسیم عاقبت دو گروه حق و باطل از مجرای قدرت نمایی های دو گروه و اثبات قدرت برای یکی و نفی از دیگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Surah Fil based on structuralist thought

نویسندگان [English]

  • Rouhollah saiiady nezhad 1
  • fatemh Hasankhanii, 2
  • mahmoud abbasi, 3
1 Faculty member of the Department of Arabic Language and Literature,University of Kashan
2 university of kashan
3 Student level 4 seminary
چکیده [English]

In the ideas of linguists, there is jointly an element of meaning, and what distinguishes these thoughts is the quality of discovery and extraction of those meanings.
Another group, with the belief in the coherence and closely link between literal and meaning, consider the majority of the reproduction of these meanings within itself.
According to the article's limitation, in this research work, it has been attempted to discuss the scope of the short elephant surah and in descriptive-correlation method to obtain accurate results of the research.According to the article's limitation, in this research work, it has been attempted to discuss the scope of the short elephant surah and in descriptive-correlation method to obtain accurate results of the research.
The components of this surah at different levels of symptoms, including consonants and influences, vocabulary and compounds, are closely related to each other, and all in the form of an interconnected collection make a general goal, and it draws two groups of right and falsehood of the power duct

کلیدواژه‌ها [English]

  • word
  • succession axis
  • coexistence axis
  • Structural Critique
  • Surah Fil