واکاوی معنای کافر در آیه جهاد کبیر

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم

2 استاد و هیئت علمی مدعو دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

10.22034/isqs.2022.40283.1919

چکیده

عنوان جهاد کبیر در آیه «فَلاتُطِعِ الکافِرینَ وَجاهِدهُم بِهِ جِهاداً کَبیراً»(فرقان:52) آمده است. باتوجه‌به مکی‌بودن سوره فرقان و سیاق آیات مکی، جهاد کبیر، بسته جامعی از راهکارهای غیرنظامی مقابله با دشمنان است که جامعه اسلامی را در برابر هرگونه تهاجم و تسلط غیرنظامی، مصون می‌سازد. رسیدن به معنای «الکافِرینَ» در آیه جهاد کبیر، مسئله اصلی این پژوهش بوده؛ چرا که این آیه فرمان به عدم پیروی از آنان در مسیر انجام جهاد کبیر نموده است. هدف از انجام این پژوهش، ضمن بررسی نظرات مفسران فریقین در تبیین مفهوم کافر، ارائه نتایج تحقیق به آحاد جامعه اسلامی و مسئولان آن است تا در تصمیم‌سازی‌ها وتصمیم‌گیری‌ها مبنای عمل قرار گیرد. طبق یافته‌های این پژوهش، «کافر» در آیه جهاد کبیر به معنای کلی «دشمن فعال علیه منافع جامعه اسلامی» و شامل افراد و گروه‌های ذیل می‌شوند: مشرکان(منکران)، کافران اهل کتاب(ذمی و غیرذمی)، معاندان، منافقان، کافران مرتد، زنادقه(کافران جحود) و کافران حربی(منکران). در نتیجه مسئولان جامعه اسلامی موظف‌اند صرفاً با تکیه بر داشته‌های جامعه دینی خود با رویکرد جهاد کبیر اقدام به برنامه‌ریزی و انجام امور نمایند. روشی که در این تحقیق برای رسیدن به مطلوب از آن استفاده شده، روش تحقیق موضوعی درون‌قرآنی و مطالعه تطبیقی میان تفاسیر شیعی و اهل تسنن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the meaning of infidel in the verse of Great Jihad

نویسندگان [English]

  • Hamid Moraveji Tabasi 1
  • MohammadAli Rezaei Isfahani 2
  • oshriyeh oshriyeh 3
1 University Of Holly Quranic Sciences and Knowledge Faculty of Quranic Sciences of Qom
2 Invited professor and faculty of the University of Holy Quran Sciences and Education
3 Assistant Professor and Faculty Member of the University of Holy Quran Sciences and Education
چکیده [English]

The title of Great Jihad is mentioned in verse 52 of Surah Al-Furqan. Reaching the meaning of "infidels" in the verse of the Great Jihad has been the main issue of this research; Because this verse commands not to follow them in the path of great jihad.
The purpose of this study, while examining the views of the commentators of the two sects in explaining the concept of infidel, is to present the results of the research to the officials of the Islamic community. According to the findings of this study, "infidel" in the verse of the Great Jihad in the general sense of "active enemy against the interests of the Islamic society" and includes the following individuals and groups:
The polytheists, the infidels of the Book, the opponents, the hypocrites, the apostates, the heretics and the military infidels. As a result, the officials of the Islamic society are obliged to plan and carry out affairs only by relying on the resources of their religious community with the approach of the Great Jihad. The method used in this research to achieve the desired is the method of intra-Quranic thematic research and comparative study between Shiite and Sunni interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Great Jihad
  • Infidel
  • Enmity
  • Obedience
  • verse 52 of Surah Al-Furqan