مقایسه و تحلیل استعاره های قرآنی از منظر بلاغت پژوهان سنتی و زبان شناسان شناختی

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری . علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، تهران

2 استاد علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی. ایران. تهران

3 دانشیار زبان شناسی همگانی گروه زبان های خارجه دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی. ایران. تهران

4 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی. ایران . تهران

10.22034/isqs.2022.39887.1913

چکیده

استعاره یکی از جنبه‌های اعجاز بیانی است و قرآن از آن، در راستای تبیین معانی خود بهره می‌برد. استعاره در مفهوم سنتی، به‌کاربردن لفظی در غیر از معنای اصلی خود می‌باشد؛ اما در این معنا به تنهایی نمی‌تواند جهان‌بینی، ساختار و اندیشه‌های نهفته درون آیات را نشان دهد. در باب استعاره می‌توان دو دیدگاه کلاسیک و زبان شناسی-شناختی را با یکدیگر مقایسه کرد. تفاوت این دو دیدگاه در این است که در زبان‌شناسی‌سنتی استعاره صرفاً ابزاری برای زیبایی تعبیرهای زبانی بوده است؛ اما در زبان‌شناسی‌شناختی، استعاره به چگونگی پدیدآمدن فرایندهای ذهنی و تبدیل شدن آن‌ها به عناصر زبانی میپردازد. ازاینرو ماهیت و عملکردی متفاوت از دیدگاههای بلاغت پژوهان در سده‌های گذشته دارد. پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی استعاره نزد بلاغت پژوهان سنتی و زبان شناسان شناختی و نقش آن‌ها در تبیین و تحلیل‌های قرآنی صورت‌گرفته‌ است. یافته‌های این پژوهش در قالب شناخت وجوه تمایز استعاره شناختی از استعاره سنتی، و بررسی آیات با نگاه به مفهوم‌سازی استعاری نشان داد که الگوی استعاره مفهومی در تحلیل شناختی آیات و دستیابی به اصول معناشناختی حاکم بر مفهوم سازی قرآنی، امکانی را برای کشف لایه‌های قرآنی فراهم می‌آورد که در استعاره سنتی دستیابی به آن ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and analyzing of Quranic metaphors from the of traditinal and Cognitive linguists

نویسندگان [English]

 • Zahra Movazebi 1
 • Ebrahim Ebrahimi 2
 • rezamorad sahraee 3
 • Roohallah Mohamad Alinejad Omran 4
1 Student phd. Department of Quran and Hadith Sciences, of Theology, Allameh Tabatabaei University, Iran, Tehran
2 Professor of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Allameh Tabatabaei University. Iran. Tehran
3 Associate Professor of General Linguistics, Department of Foreign Languages, Faculty of Literature and Foreign Languages, Allameh Tabatabaei University. Iran. Tehran
4 Associate Professor of Quranic Sciences and Hadith, Faculty of Theology, Allameh Tabatabai University. Iran . Tehran
چکیده [English]

metaphor is a features, this is a expressive marvel, and the Qur'an, enjoyment therefrom along expressive the meanings and messages. The metaphor of the concept of classical, usage verb at but original meaning, but may not be in the meaning display outlook، structure،secret meditation. about metaphor may compare two mentality classical and cognitive linguistics. difference between two mentality metaphor in the classical linguistics have been only tools for beauty lingual interpretation but in the cognitive linguistics metaphor is freshiy look to circumstance arisen processes of mind and change those to lingual elements. so have nature and different functional from classical eloquence searchers in the last century. performanced forthcoming research with approach descriptive analytic and with cause analysis metaphor classical eloquence searchers and cognitive linguistics and those role in the express and analysises quranic.the results of this research in the frame cognition distinctionly cognitive metaphor from classical metaphor and analyzing verse with looking to conceptualization metaphorical demonstrate that conceptual metaphor in the analyzing cognitive verses and achievement to theory semantics cognitive obtion possibility for interlocutor qoranic to achievement thereto impossible by classical

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive Linguistics
 • Traditional Rhetoricians
 • Metaphor
 • Conceptual Metaphor
 • Lakoff & Johnson
 • Jorjani
 • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1401