نقد دیدگاه سها در کتاب نقدقرآن درباره مفهوم شناسی آزادی عقیده در قرآن

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 الهیات- علوم قران و حدیث- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصففهان(خوراسگان)

2 علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

10.22034/isqs.2022.41486.1975

چکیده

نویسنده کتاب نقد قرآن با پیش فرض همسان انگاری قرآن کریم با متون بشری‌، خطا و ضعف در آیات الهی را خوانش نمود و در ادامه دلیل این ضعف را در بشری بودن آن دانست. وی با این نگره، آزادی باور را در متن وحیانی انکار کرد. به نظر می رسد نویسند این متن، بدون در نظرگرفتن ناهمسانی گفتمان های لیبرال و اسلام در برداشت مفهوم آزادی باور و مؤلفه های زبانی و فرازبانی درگستره سیاق و قرینه های همبسته به متن و زمینه، روح کلی آیات، فضای گفتمانی و شرایط زیسته در عصر نزول، نبود این مفهوم را درمتن وحیانی را برداشت کرد. این پژوهه با شیوه توصیفی و تحلیلی با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و رهیافت انتقادی در پی پاسخ به چیستی مفهوم آزادی باور در قرآن کریم و نبود آن در برداشت نویسنده کتاب نقدقرآن است. براین اساس دراین جستار تلاش شد، ناهمسانی سنخ‌آزادی باور در جهان امروزین و چگونگی کاربست و حد مطلوب این مفهوم در گفتمان قرآن بیان شود و با بهره بردن از مؤلفه های زبانی و فرا زبانی درگستره فهم متن وحیانی برداشت نویسنده کتاب نقدقرآن را ناقص و ناموجه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Suha's view in the book Critique of the Qur'an on the Concepts of Freedom of Belief in the Qur'an

نویسندگان [English]

 • seyed ayyob najibi 1
 • mohammad reza hajiesmaeili 2
1 Theology - Quranic and Hadith Sciences - Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)
2 Quran and Hadith Sciences, University of Isfahan
چکیده [English]

The author of the Qur'an criticism book read the error and weakness in the divine verses with the presupposition of equating the Holy Qur'an with human texts, and further considered the reason for this weakness in its human nature. With this view, he denied the freedom of belief in the revealed text. It seems that the writers of this text did not take into account the heterogeneity of liberal discourses and Islam in understanding the concept of freedom of belief and the linguistic and meta-linguistic components in the scope of the context and correlations related to the text and context, the general spirit of the verses, the discourse atmosphere and the living conditions of the era. Descendants took away the absence of this concept in the text of revelation. Therefore, in this research, an attempt was made to express the heterogeneity of freedom of belief in today's world and how this concept is used and optimal in the Qur'anic discourse, and by using linguistic and translinguistic components in the scope of understanding the revelation text, the author's perception of the Qur'an criticism book is incomplete and incomplete.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Quran Critique Book
 • Freedom
 • Ethics
 • Law
 • Freedom of Belief
 • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 شهریور 1401