اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مریم قبادی

علوم قرآن و حدیث استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/quranicstudies/fa/page/402/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
ghobadiihcs.ac.ir
88046891
0000-0002-6247-5162

سردبیر

محسن قاسم پور

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علامه طباطبائی

faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa
ghasempourkashanu.ac.ir
09123187086
0000-0001-6246-0545

اعضای هیات تحریریه

فروغ پارسا

قرآن و حدیث دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/quranicstudies/fa/page/3064/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7
f.parsaihcs.ac.ir
88046891
0000-0001-7239-6241

احمد پاکتچی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

www.ihcs.ac.ir/quranicstudies/fa/page/2877/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DA%86%DB%8C
apakatchigmail.com
88046891

h-index: .  

اعظم پویازاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/puyazade
azampuyagmail.com
88046891

h-index: .  

محمد مهدی جعفری

فرهنگ عربی و علوم قرآنی استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

mohamadmahdiyahoo.com
88046891

سید علی اکبر ربیع نتاج

علوم قران و حدیث استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~rabienataj/
sm.rabinatajgmai.com
88046891

محسن قاسم پور

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علامه طباطبائی

faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa
ghasempourkashanu.ac.ir
09128067910
0000-0001-6246-0545

سهراب مروتی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه ایلام

theology.ilam.ac.ir/morovati
sohrab_morovatiyahoo.com
0000-0002-1428-2630

علی محمد میر جلیلی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه آیت الله حائری میبد

meybod.ac.ir/staff/alimohammad-mirjalili
almirjalilimeybod.ac.ir
03532353004
oooo-0003-2021-9360

جعفر نکونام

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24755/24054/
jnekoonamgmai.com
88046891

نصرت نیلساز

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/nilsaz
nilsazmodares.ac.ir
88046891
0000-0002-8580-5574

h-index: .  

فرهاد قدوسی

مطالعات اسلامی پروفسور دانشگاه وین میشیگان

ghoddoussi.farhadgmail.com

سید علی محمد نقوی

مطالعات اسلامی پرفسور بازنشسته دانشگاه علیگر هند

amu.ac.in/faculty/shia-theology/syed-ali-mohammad-naqvi
alinagaviyahoo.com

مدیر داخلی

فاطمه بدوی

مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام) کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/innocent/fa/page/3617
f.badviyahoo.com
09128067910