بررسی فرهنگی - تاریخی کاربرد انجیل در قرآن

نویسندگان

1 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، ایران

2 دانشجوی دکتری

چکیده

اناجیل بخش اساسی کتاب مقدس مسیحیان است که شالوده این آیین را تشکیل داده اند و از طرفی عبارت انجیل دوازده مرتبه در قرآن کریم آمده و بدین جهت بررسی فرهنگی- تاریخی عبارت انجیل در آیات قرآن اهمیت فراوان دارد؛ زیرا از این طریق مدارک و توصیفهای موجود درباره آگاهی‌ عرب عصر نزول قرآن درباره انجیل بررسی شده و به زنجیره وقایع مربوط به فرهنگ مسلمانان در این زمینه از گذشته تا به امروز پرداخته می شود. برداشت متعارف مسلمانان از انجیل آن کتابی است که حضرت عیسی ع آورده است و این برداشت، «سبب تعجب و گاه طعنه مستشرقین گردیده تا آنجا که آن برداشت را به پیامبر ص نیز نسبت داده و به ایشان خرده گرفته اند که اطلاعات ایشان از مسیحیت و انجیل و چگونگی نزول آن نادرست بوده است.» در این مقاله سعی شده است بیان کنیم در هیچ آیه ای از قرآن، لفظ کتاب برای انجیل استفاده نشده و از نگاه قرآن عیسی ع آورنده کتاب به معنای مجموعه ای نوشته شده -آنگونه که به موسی ع و پیامبر ص نسبت داده است- نیست. مراد قرآن از کتابی که به حضرت عیسی ع اعطا و تعلیم شده است، احکام تشریعی است و قرآن از باب جدال احسن آن نامی را که برای کتاب های مشمول وحی شفاهی نازل شده بر عیسی ع متداول گشته بود -یعنی انجیل- را برگزیده است و با ذکر این دلایل باور رایج بین مسلمانان و مستشرقان را اصلاح نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A cultural-historical survey on Quranic usage of Gospel

نویسندگان [English]

  • Sayed Reza Moaddab 1
  • Meisam Khabaziyan 2
1 Professor of Quran and Hadith Department, Theology Faculty, University of Qom, Qom, Iran
2 Phd student
چکیده [English]

The word “Gospel” is used in Quran twelve times, and Gospels are the main part of Bible.so, a comparative study of this word is important. Muslims believe that Gospel is the book of Jesus and orientalists get confused by study about Gospel in Quran and Muslims views. Because they surly know that Gospels were written after Jesus by Apostles or others except Jesus then they ascribe to prophet of Islam that he had few information about Christianity.
In this research we try to show that the usage of the words “Gospel” and “Book” in Quran are different from the most Muslims and orientalist views. If we study and investigate the usage of the word "book" in Quran, we realize the usage of this word in six fields and In Quran, there are not any verses that claim the Gospel is the book of Jesus. The Gospel which was given to Jesus was oral juristic judgements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gospel
  • Quranic Gospel
  • Book
  • Christianity
 قرآن کریم
 انجیل عیسی مسیح، (2012 م)، ترجمه هزاره نو، انگلستان: ایلام.
 آلوسى، محمود، (1415 ق)، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.
 بلاغی، محمدجواد، (1414 ق)، الرحلة المدرسیة، بیروت: دارالزهراء، چاپ دوم.
 بیومی مهران، محمد، (1998 م) دراسات تاریخیه من القرآن الکریم، بیروت: دارالنهضه العربیه.
 تیسن، هنری، (بی تا)، الاهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلیان، حیات ابدی.
 جوادی آملی، عبدالله، (1387)، تسنیم: تفسیر قرآن کریم، قم: اسراء، چاپ هفتم.
 حقانی فضل، محمد، (1392)، خطاناپذیری کتاب مقدس از دیدگاه مسیحیان، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (1374)، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه غلامرضا خسروى حسینى‏، تهران: مرتضوی.
زمخشرى، محمود، (1407 ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ سوم.
زیبایی نژاد، محمد رضا، (1389)، مسیحیت شناسی مقایسه ای، تهران: سروش، چاپ سوم.
شاکر، محمد کاظم، (1384)، «انجیل با دو قرائت»، نشریه پژوهش های فلسفی-کلامی دانشگاه قم، شماره 24، صفحات 74-90.
شاکر، محمد کاظم، (1380)، «نگاهی دیگر به معناشناسی کتاب و حکمت»، نشریه پژوهش دینی، شماره 3، صفحات 9-28.
طباطبایی، محمد حسین، (1417 ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
طبرسی، فضل بن حسن، (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.
فراهیدی، خلیل بن احمد، (1409 ق)، کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.
فخر رازی، محمد بن عمر، (1420 ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
فیض کاشانی، ملا محسن، (1415ق)، تفسیر الصافی، تهران: الصدر، چاپ دوم.
قرشی، علی اکبر، (1371)، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
کلباسی اشتری، حسین، (1387)، مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، (1403 ق)، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.
معتمدی، منصور، (1378)، « انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادی»، فصلنامه هفت آسمان، شماره 3-4، صفحات 135-150.
معرفت، محمد هادی، (1428 ق)، صیانه القرآن عن التحریف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
مک گراث، آلیستر، (1384)، درسنامه الهیات مسیحی، ترجمه بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
میشل، توماس، کلام مسیحی، (1381)، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
ناس، جان بی، (1354)، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: پیروز، چاپ سوم.
نقوی، حسین، (1390)، «تدوین تورات و انجیل از دیدگاه آیات قرآن»، نشریه معرفت ادیان، شماره 9، صفحات 5-24.
هاکس، جیمز، (1349)، قاموس کتاب مقدس، تهران: کتابخانه طهوری.