واکاوی کنش عاطفی در داستانهای قرآنی با تأکید بر نظریه کنش منظوری سِرل

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

چکیده

هر زبان یا متنی بر اساس کارکرد و بافت مورد نظرش، انواع کنشهای گفتاری را به همراه دارد. نظریه کنش‌های غیربیانی توسط جان سِرل (1969) انگلیسی در حوزه پراگماتیک مطرح شد. کنش عاطفی نوعی کنش غیربیانی است که احساسات و فعلهای عاطفی گوینده را بیان می‌کند. از آنجا که دین مقوله‌ای کاربردی و متناسب با هر زمان و مکان است، بنابراین زبان قرآن، زبانی کاربردشناختی بوده و منبع غنی مطالعات زبان‌شناسی به‌شمار می‌رود. قصص قرآنی یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن کریم هستند که از جنبه‌های ساختار زبانی و بافت متنی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بهره‌گیری ‌از کنش‌های گفتاری بویژه کنش عاطفی در داستانهای قرآنی بسیار ظرافتمندانه روی داده است تا اهداف و مفاهیم الهی به آسانی به هر مخاطبی در هر زمان و مکانی منتقل شود. در این جستار سعی بر آن شده است با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا نگاهی گذرا به داستانهای قرآنی و چارچوب نظری کنش عاطفی داشته و در ادامه به بررسی و تحلیل تعدادی از داستانهای قرآنی بر اساس الگوی کنش عاطفی جان سِرل پرداخته شود. مهمترین یافته این مقاله این است کنش عاطفی (تأثیری) از پربسامدترین کنشهای گفتاری در بافت قصص قرآنی به شمار می‌رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Emotional Action in Qur'anic Stories with Emphasis on Searle’s Theory of Action

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadi 1
  • rahim sorkhi 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature at Razi University
2 PhD student of Arabic language and literature at Razi Universi
چکیده [English]

One of the prominent topics of applied semantics is the theory of verbs. Each language or text, depending on its function and context, has a variety of speech actions. The theory of extrinsic actions was put forward by John Searle (1969), a contemporary in the pragmatic field. Emotional action is a kind of extrinsic action that expresses the emotional feelings and actions of the speak. Since religion is a functional category appropriate to any time and place, so the language of the Qur'an is an applied linguistic language and a rich source of linguistic studies.
. Qur'anic stories are one of the miraculous aspects of the Holy Qur'an that are examined from the aspects of linguistic structure and context. The use of verbal actions, especially emotional action, in Quranic stories has become very subtle so that divine goals and concepts. In this paper, we have tried to take a brief look at the Quranic stories and the theoretical framework of emotional action by using a descriptive-analytic method and then to analyze and analyze a number of Quranic stories based on John Searle's emotional action model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Purpose
  • Emotional Action
  • John Searle
  • Texture
  • Quranic Stories
قرآن مجید.
چپمن، شیوا (1384)، از فلسفه به زبان‌‌شناسی، ترجمة حسین صافی، تهران: گام نو.
بستانی، محمود (1384)، پژوهشی در جلوه‌‌های هنری قرآن، ترجمة محمدحسین جعفرزاده، مشهد: آستان قدس رضوی.
سیدقطب، ابراهیم حسین شاذلی (1359)، آفرینش هنری در قرآن، ترجمة محمدمهدی فولادوند، تهران: بنیاد قرآن.
شحّاته، عبدالله محمود (1374)، درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره‌های قرآن کریم، ترجمة سیدمحمدباقر حجتی، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
شمیسا، سیروس (1383)، نقد ادبی، تهران: فردوس.
صفوی، کوروش (2004)، درآمدی به معناشناسی، تهران: سورة مهر.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1363)، تفسیر المیزان، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
عبداللهی، محمدعلی (1382)، «افعال گفتاری»، مجلة نقد و نظر، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، ش 29.
مکاریک، ایرنا ریما (1385)، دانش‌نامة نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
نقی‌‌پور، ولی‌‌الله (1371)، پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن کریم، تهران: اسوه.
 
Crystal, David (2008), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Searle, J. R. (1979), Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge University Press.
Verschueren, J. (2003), Understanding Pragmatics, London: Arnold.