معنا‌‌شناسی واژۀ «صلح» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم‌نشینی و جانشینی

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

10.22034/isqs.2022.43175.2063

چکیده

واژۀ صلح یکی از مفاهیم بنیادین در قرآن کریم به شمار می رود. لذا بررسی واژه ی صلح در دامنه ی علم  معنا شناسی وگونه شناسی مفهومی صلح و مشتقات آن، اهمیت بسیاری دارد.به عبارتی دیگر ، بررسی معنای واژگان قرآنی با کمک علوم دیگر(بررسی میان رشته ای ) فرصتی برای کنکاش بیشتر محتوای معارف الهی است. بر اساس همین ضرورت سوال اصلی پژوهش این است که صلح در قرآن کریم با چه واژگانی جانشینی معنایی و با کدام کلمات هم نشینی دارد؟ در این تحقیق با بهره مندی از دو روش تحلیل محتوا و معناشناسی زبانی ، مفهوم صلح از دیدگاه قرآن کریم و به عبارت دیگر «صلح قرآنی » مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد واژه ی صلح در قرآن کریم تنها در تقابل معنایی با جنگ قرار ندارد  بلکه در معانی ترمیم روابط اجتماعی وخانوادگی (اصلاح )، رفع فساد ، دوری از گمراهی ، شایسته بودن عمل و عدم مخالفت با خدا و فرستادگان او نیز کاربرد معنایی دارد .و با مفاهیم : ایمان، عمل ، تقوی ، جنت و توبه ، دارای رابطه معنایی هم نشینی ؛ و با واژه های سلم ، امنیت ، خیر و حسن دارای رابطه ی معنایی جانشینی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The semantics of the word "peace" in the Holy Qur'an based on the relations of cohabitation and succession

نویسندگان [English]

  • fateme ganji 1
  • Mohammad Jafari Harandi 2
  • fateme hosseyni 3
1 PHD student,The Department of Quran and Hadith Sciences ,Yadegar-e- imam Khomeini ( RAH) Shahre Rey Branch ,Islamic Azad University , Tehran ,Iran.
2 Associate Professor,Department of Quran and Hadith Siences ,Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch,Islamic Azad University , Tehran , Iran.
3 Assistant Professor,Department of Quran and Hadith Siences ,Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch,Islamic Azad University , Tehran , Iran.
چکیده [English]

Therefore, investigating the word peace in the field of semantics and conceptual typology of peace and its derivatives is very important. In other words, investigating the meaning of Quranic words with the help of other sciences (interdisciplinary research) is an opportunity to further explore the content of divine knowledge. Based on this necessity, the main question of the research is that peace in the Holy Qur'an has a semantic substitution with which words and with which words does it coexist? In this research, with the benefit of two methods of content analysis and linguistic semantics, the concept of peace from the perspective of the Holy Quran and in other words "Quranic peace" was investigated and it was found that the word peace in the Holy Quran is not only in semantic contrast with war. Rather, it has a meaningful application in the meanings of restoring social and family relations (reformation), removing corruption, avoiding going astray, being worthy of action and not opposing God and His messengers. The meaning of sitting together; And with the words salam, security, good and good, it has a semantic relation of substitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantics
  • coexistence relations
  • succession relations
  • Quranic peace and Quranic reform