تأملی در سبک زندگی توحیدی برپایهٔ معناشناسی واژهٔ «آیه» در قرآن کریم

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، مربی آموزشی و عضو هیئت علمی مرکز زبان دانشگاه امام صادق(ع) . تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

10.22034/isqs.2022.41690.1990

چکیده

زیستن به سبک زندگی توحیدی که اساس آن ایمان به یگانگی خداوند و معاد باشد و رفتارهایی بر مبنای چنین باوری صورت پذیرد، همان قدم‌نهادن در صراط مستقیم و یک اصل برای انسان‌های خدامحور است. یکی از کلیدواژه‌های فهم این سبک از زندگی در قرآن واژهٔ «آیه/آیات» است. مطالعهٔ معناشناختی این واژه با رویکرد معناشناسی ساختگرا و با بهره‌گیری از روابط هم‌نشینی و جانشینی نشان می‌دهد که معنای اصلی آیه در قرآن «نشانه و علامت» است که مصادیقی چون آیات اصطلاحی قرآن و آیات آفاقی و انفسی را دربر می‌گیرد. همچنین با درکنارهم قراردادن این آیات، به این نتیجه می‌رسیم که برای راهیابی به یک سبک زندگی توحیدی، باید مسیری شش‌مرحله‌ای را طی کنیم که حاصلش تفصیل «ایمان و عمل صالح» مورد تأکید قرآن است. بررسی واژهٔ آیه در قرآن کریم نشان می‌دهد که صراط مستقیم تنها عبادت نیست، همچنانکه علوم الهی و توحیدی منحصر در علوم قرآنی، تفسیری و روایی نیست. بر این اساس علاوه‌بر آیات اصطلاحی، توجه به آیات آفاقی و انفسی نیز به همان اندازه ضروری است؛ بنابراین وظیفهٔ ماست که قوانین و سنتهای پدید‌ه‌ها را کشف کنیم تا بدین‌وسیله به اوامر قرآن ارج نهیم و علاوه بر شکر نعمات الهی، در صراط مستقیم گام برداریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reflection on the monotheistic lifestyle based on the semantics of the word "ayeh" in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • mahdi nouriafshan 1
  • hamed fotovat ahmadi 2
1 Ph.D. in Qur'an and Hadith Sciences, Instructor and Member of the academic faculty of Imam Sadiq University. Tehran, Iran.
2 Master's student of Quranic Studies, Institute of Human Sciences and Cultural Studies, Tehran, Uran.
چکیده [English]

Living a monotheistic lifestyle based on belief in the oneness of God and the resurrection, and behaving according to such a belief, is the same as stepping on the straight path and a principle for God-centered human beings.  One of the key words for understanding this way of life is "ayeh". The semantic study of this word shows that the main meaning of the verse in the Qur'an is "sign and symbol" which includes examples such as idiomatic verses of the Qur'an and horizon and soul verses. Also, we come to the conclusion that in order to lead to a monotheistic lifestyle, we must follow a path that results in the elaboration of "faith and righteous deeds". Examining the word verse in the Holy Qur'an shows that the straight path is not only worship, just as the divine and monotheistic sciences are not limited to the Qur'anic, interpretive and narrative sciences. in addition to the idiomatic verses, it is equally necessary to pay attention to the horizon and soul verses; it is our duty to discover the laws and traditions of the phenomena in order to respect the Qur'an and walk in the straight path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ayeh
  • lifestyle
  • monotheism
  • straight path
  • science