کارکرد تفسیر اجتماعی با تأکید بر آرای مفسران شیعه

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ایران. ( استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقبقات )

3 استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

10.22034/isqs.2022.41916.1999

چکیده

مسائل ونیازهای اجتماعی، جهان اسلام در قرن معاصر به ویژه مفسران اجتمـاعی شیعه را بـه چاره اندیشی واداشت. این مفسران با شناخت نیازها و مسائل جامعه اسلامی، درمان را در بازگشت به قرآن و مراجعه به تفسیر با نگرش اجتماعی و مسائل روز به گونه­ای کـه پاسخ­گوی نیازهای زمانه باشد، یافتند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارکرد تفسیر اجتماعی است که با روش تحلیل محتوا و با مطالعه تفاسیر اجتماعی مفسران شیعه صورت می­پذیرد. این رویکرد تفسیری در چهارچوب مواجهه جهان  اسلام با مسائل اجتماعی در قرن اخیر صورت گرفته است. و مهم­ترین کارکرد  این تفسیر در رویکرد مفسران عبارتست از: پاسخ­گو بودن قرآن در مسائل اجتماعی، رونق مطالعات فرهنگی و انسان­شناسی، نظریه­پردازی در مسائل اجتماعی، تدوین نظام و سنت­های الهی­، استخراج قواعد فقه اجتماعی ، تحلیل یررسی آسیب های اجتماعی و......در  نتیجه این تحولات رخ داده در اندیشۀ مفسران اجتماعی شیعه  باعث گردید، قرآن کریم براساس نیازهای روز تبیین گردد و لایه­های معرفتی بیشتری از قرآن شناسایی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The function of social interpretation with emphasis on the views of shiie commentstorsaee

نویسندگان [English]

  • maRYAM MOHEBBIPOUR 1
  • majid maaref 2
  • seed mohamad ali AYAZII 3
1 Doctoral student, , Quran and Hadith Sciences، Faculty of Theology and Political Sciences, Department of Research Sciences, Islamic Azad University of Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Iran. (Visiting Professor, Islamic Azad University, Department of Research Sciences)
3 Ph.D. in Quran and Hadith Sciences, Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Social issues and needs forced the Muslim world in the contemporary century, especially Shia social commentators, to think. by recognizing the needs and issues of the Islamic society, these commentators found the cure in returning to the Qur'an and referring to interpretation with a social attitude and current issues in a way that responds to the needs of the time. The main purpose of this research is to investigate the function of social interpretation, which is done by the method of content analysis and by studying the social interpretations of Shiite commentators. This interpretive approach has been carried out in the framework of the Islamic world's confrontation with social issues in the last century, and the most important function of this interpretation in the commentators' approach is the Responsiveness of the Qur'an to social issues. The boom of cultural studies and anthropology, theorizing in social issues, Compilation of divine systems and traditions, extraction of social jurisprudence rules, Analyzing social damages...
As a result of these developments in the thought of Shia social commentators, the Holy Quran was explained based on the needs of the day and more cognitive layers of the Quran were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social commentary
  • Quran
  • functions
  • social jurisprudence
  • social jurisprudence rule