واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور گروه علوم قرآن و حدیث

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پیام نور

3 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشگاه پیام نور گروه فلسفه و حکمت اسلامی

5 استادیار دانشگاه پیام نور گروه علوم قرآن و حدیث

چکیده

یکی از مفاهیم ارزشی در قرآن ، مفهوم "خلود"است. این پژوهش با معناشناسی همزمانی مبتنی بر تحلیل روابط همنشینی، جانشینی و متقابل های واژگان خلود به بررسی مفهوم قرآنی وکشف لایه های معنایی آن می پردازد واژه "خلود" 79" بار در قرآن آمده که" 41" بار در مورد بهشتیان و"38 "بار در مورد جهنمی ها است ، تقریبا در"30" مورد آن ، واژه"خلود" با "ابد"همراه بوده که "3 "مورد آن در مورد خلود ابدی کفار معاند در جهنم می باشد. همنشینی مکرر واژه "ابد"با "خلود"بر لزوم جاودانگی هر دو گروه در بهشت وجهنم تأکید دارد. اما به دلیل همنشینی خلود با مشیت الهی درآیات" 105 تا 108 "سوره هود وآیه "128" سوره انعام وتقابل واژه خلود با واژه"احقاب" در آیه" 23" سوره نبأ، امکان خروج مؤمنین عاصی و کفار غیر معاند از جهنم امکان پذیر است.از نظر صرفی واژگان "خلود" در قرآن بیش تر به صیغه اسم فاعل جمع "خالدون ،خالدین " آمده که نشان می دهد ، دستگاه خلود بهشتیان مثبت،پویا ،حمع گرا و دستگاه خلود جهنمی ها منفی،ایستا و ایمان گریز است. نگاه اصلی قرآن به خلود ، این است که دروازه ایمان به روی انسان گشوده شود تا از عذاب جهنم رهایی و به بهشت دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Concept of khulud in Hell with a Simultaneous Semantic Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammadhadi Aminnaji 1
 • rezvan Hajisharafi 2
 • Abdulhadi Faghizadeh 3
 • naser mohamadi 4
 • zahra kheiroiahi 5
1 Professor university payame noor
2 student phd payame noor
3 professor university Tehran
4 professor university payam noor
5 professor university payam noor
چکیده [English]

One of the value concepts in the Qur'an is the concept of "khulud". This study examines the Qur'anic meaning and discovers its semantic layers with the simultaneous semantics based on the analysis of the relations of companionship, substitution and reciprocity of the words Khulud. The burden is on the people of Hell, in about 30 cases, the word "eternity" is associated with "eternity", and in "3" it is about the eternal eternity of the disobedient infidels in Hell. Khulud "emphasizes the necessity of immortality of both groups in heaven and hell. But due to the companionship of Khulud with the divine providence in verses" 105 to 108 "of Surah Hood and verse" 128 "of Surah An'am Therefore, it is possible for the disobedient believers and disobedient infidels to leave hell. The hegemon and the system of hellfire are negative, static and apostate.The main view of the Qur'an on holiness is that the gate of faith is opened to man to get rid of the torment of hell and reach paradise.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Hell
 • Khulud
 • Semantic
 • syntagmatic
 • Paradigmatics
 • opposits