دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تیر 1400 
واکاوی مفهوم خلود در جهنم با رهیافت معناشناسی همزمانی

10.22034/isqs.2021.34462.1689

محمد هادی امین ناجی؛ رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ ناصر محمدی؛ زهرا خیراللهی


هماهنگی آوا و معنا در آیات نفخ صور

10.22034/isqs.2021.35559.1726

منصوره طالبیان؛ روح الله صیادی نژاد؛ حسین ایمانیان