بررسی میزان قرآن‌خوانی و درک معنا و ترجمه قرآن در ایران (برپایه داده‌‌های پیمایش ملی سنجش شاخص‌‌های توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1400)

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانش آموختة دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

4 دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

10.22034/isqs.2023.41689.1987

چکیده

سنجش دین‌ داری به عنوان یکی از مباحث مهم جامعه‌شناسی دین، می‌تواند کمک زیادی به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بخصوص در جوامع دینی کند. به علاوه سنجش درست و علمی میزان دین‌داری می‌تواند انگاره‌های گوناگون در خصوص جایگاه دین و عملکرد دینی حاکمیت در کشور را اصلاح نماید. میزان خواندن قرآن و توجه به معنای آیات و ترجمه آنها به عنوان یکی از نمود‌های مهم و قابل سنجش و اندازه‌گیری رفتار دینی در سطح جامعه اسلامی، یکی از شاخص‌هایی است که علاوه بر نشان دادن وضعیت دینی، میزان موفقیت سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه را نیز روشن می‌کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته و نیز بکار گیری روش پیمایش در سطح ملی، کوشش شده شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی در کشور به دقت بررسی و سنجیده شود. حجم نمونه برابر 1500نفر بوده است که به تفکیک جنس، مذهب، محل سکونت، سطح تحصیللات و سن نمونه گیری شده‌اند. از بررسی داده‌های به دست‌آمده پژوهش، این نتایج به دست آمده است: ارتباط معنا داری میان جنسیت و میزان قرآن خواند افراد وجود دارد. ارتباط مستقیمی میان سطح تحصیلات و قرآن خواندن روزانه و درک معنای آیات وجود دارد. ارتباط معناداری میان مذهب و میزان قرآن خواندن افراد به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the rate of Quran reading and understanding the meaning and translation of the Quran in Iran (Based on the data of the National Survey measuring the indicators of the development of Quranic culture in 1400)

نویسندگان [English]

  • hamed jokar 1
  • majid hadavi 2
  • ahmad jamali gandomani 3
  • morteza salmani mahini 4
1 Department of Islamic Education, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Ph.D in Transportation Planning, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Ph.D in Quran and Hadith, Quran and Hadith University
4 Ph.D. in Public Administration, University of Tehran, Farabi Campus
چکیده [English]

Assessing religiosity as one of the important topics in the sociology of religion can help a lot in policy-making and planning, especially in religious communities. In addition, a correct and scientific assessment of the level of religiosity can correct various ideas about the status of religion and the religious practice of the government in the country. The rate of reading the Qur'an is one of the indicators that show the religious status. In this research, by using the mixed research method and also using the survey method at the national level, an attempt has been made to carefully study and measure the indicators of the development of Quranic culture in the country. The sample size was 1500 people who were sampled by gender, religion, place of residence, level of education and age. Examining the data obtained from the study, the following results have been obtained: There is a significant relationship between gender and the amount of Quran recited by individuals. There is a direct relationship between the level of education and daily reading of the Qur'an and understanding the meaning of the verses. There is a significant relationship between religion and the amount of people reading the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment of Religion
  • Quranic Literacy
  • Quranic Features
  • Understanding the Meaning of Quran
  • National Survey