نویسنده = سیدمحمود طیب حسینی
وجوه معنایی «أجر» در قرآن کریم با تکیه بر معناشناسی تاریخی

دوره 5، شماره 3، مهر 1400، صفحه 29-55

10.22034/isqs.2021.37333.1793

سیدمحمود طیب حسینی؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد


فرآیندشناسی شگرد ادبی "تهکم" و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 3، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 71-93

عباس رحیملو؛ سیدمحمود طیب حسینی؛ علی فتحی